Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Islamic Dental Association of Iran

مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکانVolume 27, Number 4 (2016-2)


بررسی تاثیر دو نوع ماده اسپلینت Impla و آکریل دورالی بر تغییرات ابعادی در قالب‌گیری از ایمپلنت‌های مستقیم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر ابعاد Vent و ضخامت Spacer بر میزان نیروهای منتقل شده به سطح مخاط بی دندانی فک بالا در حین قالب‌گیری با مواد قالب‌گیری مختلف در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی توزیع تنش وارده بر ایمپلنت در پروتز پارسیل متحرک متکی بر ایمپلنت و دندان طبیعی به روش فتوالاستیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر بیوسرامیک‌های اندودنتیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آزمایشگاهی میزان ریزنشت ترمیم حفرات Cl V کامپوزیت رزینی با استفاده از سه سیستم ادهزیو متفاوت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی موانع درک شده مادران در زمینه مراجعه منظم کودکان 3-6 ساله به دندانپزشک: (مطالعه کیفی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثر آماده سازی عاج داخل کانال ریشه با xylene و اسیدفسفریک و کلرهگزیدین بر استحکام باند گلاس فایبر پست با سمان self adhesive
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی استحکام و دوام باند یک ادهزیو جدید به عاج سطحی دندان با دو روش Etch and rinse و Self-etch : مطالعه آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دین و دیکتاتوری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 27, Number 3 (2015-11)


بررسی مقایسه ای بیان ایمونوهیستوشیمیایی پروتئین BAX در کیست رادیکولار و ادنتوژنیک کراتوسیست
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی هیستومورفومتریک واکنش بافت به مینی اسکروهای دارای پوشش کامپوزیتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

درمان محافظه کارانه یک کیست رادیکولار مرتبط با مولر شیری مندیبل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر سیلان بر میزان نفوذ گوتاپرکای ترموپلاست سایز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر هیپوکلریت سدیم بر ریزنشت باندینگ عاجی لبه مینایی دو مرحله‌ای Single bond و One step با حلالهای گوناگون
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی میزان چسبندگی استرپتوکوک موتانس به پرسلن‌های IPSe.max و فلداسپاتیک پالیش شده در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی ابزار ارزیابی مهارتهای ارتباط با بیمار در دندانپزشکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه استحکام باند برشی کامپوزیت به عاج با استفاده از نورهای تابشی QTH و LED با زمانهای مختلف
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

غبار زدائی از اندیشه بهشتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 27, Number 2 (2015-9)


بررسی وضعیت شکاف دیجیتالی در بین اعضای هیات علمی گروههای آموزشی پروتزهای دندانی دانشکده‌های دندانپزشکی دانشگاههای علوم پزشکی تهران در سال 1393
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثرات ضدمیکروبی گلاب و سرکه انار در مقایسه با دهان‌شویه گیاهی پرسیکا بر باکتری‌های دهانی در آزمایشگاه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثر چند دهان‌شویه بر ثبات رنگ دندانهای سفید شده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شیوع کانال رترومولر مندیبل در تصاویر CBCT
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی تکرارپذیری یافته‌های بالینی - هیستوپاتولوژیک و تکنیک ایمونوفلورسانس مستقیم نمونه‌های پارافینه فیکس شده در تشخیص لیکن پلان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تغییرات سیلان و زمان کارکرد سیلر آ اچ پلاس به تنهایی و در ترکیب با آموکسی سیلین و آنتی بیوتیک سه گانه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مقایسه‌ای تأثیر کلرهگزیدین 2% بر استحکام باند سه نوع کامپوزیت به عاج دندان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر کاربرد ذرات ساینده در میزان گیر پروتز کامل فک بالا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

علل دروغگویی ما
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 27, Number 1 (2015-9)


بررسی تأثیر سه نوع سمان موقتی و خصوصیات سطحی متفاوت اباتمنت‌ها بر استحکام گیر پروتزهای ثابت متکی بر ایمپلنت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر هشت هفته حرکت درمانی بر میزان درد گردن دندانپزشکان عمومی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی استحکام باند برشی کامپوزیت به مینای دندان شیری درمان شده با CPP-ACP در دو سیستم باندینگ توتال اچ و سلف اچ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر خمیر آنتی بیوتیک سه گانه بر استحکام باند سه نوع کامپوزیت به عاج دندان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثر سه ماده ضدعفونی کننده بر ویروس هپاتیت B
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه تغییر رنگ کامپوزیت سایلوران و کامپوزیت‌هایی با پایه متاکریلات تحت درمان سفید کردن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر افزودن ذرات نانوهیدروکسی آپاتیت و نانو زینک اکساید بر استحکام باند برشی براکت‌های فلزی باند شده با سمان گلاس آینومر رزین مدیفاید
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه دو نوع تراش مارژین (چمفر و شولدر) در مقاومت به شکست رستوریشن‌های تمام سرامیکی IPS-emax
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

به پای اسلام
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 4 (2015-1)


مقایسه استحکام باند برشی سه نسل باندینگ رزینی و یک باندینگ گلاس آینومری با عاج
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آلودگی لژیونلا پنوموفیلا ، سودوموناس آئروژنزا و کوکوس‌های گرم مثبت در سیستم آبی دستگاههای جرم‌گیری مطبهای خصوصی اصفهان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مقایسه‌ای تأثیر ترکیب CPP-ACP و رزین اینفیلتره پس از استفاده از کربامید پراکساید 20% بر شاخص‌های رنگ لکه قهوه‌ای دندان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آزمایشگاهی تأثیر روشهای مختلف رفع آلودگی بزاق از باندینگ کیور نشده بر استحکام باند برشی کامپوزیت به مینا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پایایی تست بررسی سلولی بعد از آسپیراسیون با سر سوزن در ضایعات غدد بزاقی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه ارزیابی محیط آموزشی در دندانپزشکی (DSLES) و پرسشنامه محقق ساخته علایق تحصیلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تخمین سن با استفاده از نسبت پالپ به دندان توسط رادیوگرافی دیجیتال پانورامیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه آزمایشگاهی اثر ضدقارچ محلول شست و شو دهنده کانال ریشه بر روی کاندیدا آلبیکانس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

این مقاله به دلیل سرقت ادبی و چاپ همزمان در مجله دیگر Retract می‌گردد
| [Abstract-FA] | [XML] |

مقایسه باند ریز برشی Transbond XT و Assure Universal Bonding Resin به براکت ، استینلس استیل ، پرسلن و آمالگام
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اصل بر اختیار است یا اجبار؟
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 3 (2014-10)


مقایسه اثر خمیر (CPP-ACP) GC Tooth Mousse و MI Paste plus (CPP-ACPF) بر روند تغییرات pH پلاک پس از مصرف مواد قندی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی روانشناختی بیماران مبتلا به آفت دهان در مراجعین به بخش بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی مشهد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه میزان گیر در درمان فیشورسیلنت با دو نوع باندینگ مینایی و عاجی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی آزمایشگاهی اثر ترانسلوسنسی و اپاسیتی پست‌های تقویت شده با فایبر بر مقاومت به شکست دندانهای تضعیف شده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی گذشته نگر خطاهای حین درمان ریشه انجام شده توسط دانشجویان دوره‌های عمومی و تخصصی با استفاده از دو نوع سیستم رادیوگرافی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثر هم افزایی ضدمیکروبی ترکیب دو محلول کلرهگزیدین 2% و هیدروژن پروکساید 3% بر روی کانال‌های عفونی دندانهای خارج شده انسانی (In-Vitro)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثر سن محلول ظهور و ثبوت و سرعت فیلم بر دقت تشخیصی تصاویر رادیوگرافی طول فایل‌های اندودنتیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه اثر درمان جانبی با دوز پایین داکسی سایکلین با اسید چرب امگا -3 به همراه دوز پایین آسپیرین در بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رادیوگرافیک زوایای کندیلی و گلنوئیدفوسا در ساختمانهای استخوانی مفصل گیجگاهی فکی و ارتباط آن با مال اکلوژن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه اثر آدامس کتوپروفن وآدامس بنزوکائین در کاهش دردهای ارتودنسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تقابل افراط گرایی و عدالت خواهی (تأملی در سیره علوی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 2 (2014-7)


بررسی تأثیر افزودن ذرات نانوهیدروکسی آپاتیت بر استحکام باندبرشی براکت‌های سرامیکی باند شده با سیمان گلاس آینومر رزین مدیفاید
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر درمانهای رژنراتیو در اندودنتیکس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر حذف حلال بر قدرت باند ریزکششی سیستم‌های Etch and Rins با اعمال فشار ادهزیو به عاج خشک و مرطوب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر سمانهای مختلف بر توزیع تنش لایه سمان در پروتزهای ثابت متکی بر ایمپلنت به روش اجزای محدود
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی دقت تشخیصی نرم افزار سودوکالر رادیوگرافی دیجیتال PSP در ارزیابی شکستگی افقی ریشه در دندانهای تک ریشه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مقایسه‌ای تأثیر پرسلن فلدسپاتیک و زیرکونیا بر میزان سایش دندان طبیعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر آلودگی به بزاق روی استحکام باند برشی Transbond XTوAssure universal bonding resin به مینای دندان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر ضخامتهای مختلف کور زیرکونیا بر تطابق لبه‌ای رستوریشن‌های تمام سرامیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مقایسه‌ای استحکام برشی ترمیمهای کامپوزیت در کاربرد دنتین باندینگ و انامل باندینگ روی مینای دندانهای شیری و دائمی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

موارد کاربرد CBCT در اندودنتیکس : مروری بر مقالات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

دولت تجزیه طلب !
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 1 (2014-4)


Use of Saliva for Diagnosis of Diseases
استفاده از بزاق در بررسی بیماریهای مختلف : مروری بر مقالات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Information Technology by Iranian Dentists: Assessment of Knowledge and Performance
ارزیابی دانش و عملکرد دندانپزشکان نسبت به کاربردهای حرفه‌ای فناوری اطلاعات در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Substantivity of Several Mouthwashesand their Effect on Microbial Plaque using Epifluorescence Microscope
مقایسه پایداری چند نوع دهان‌شویه با روش اپی فلورسانس و تأثیر آنان بر میزان پلاک میکروبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation of Bcl-2 and COX-2 Expression in Oral Lichen Planus
بررسی رابطه بیان دو نشانگر Bcl-2 و COX-2 در لیکن پلان دهانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Shear Bond Strength of Orthodontic Brackets Bonded with Core Max II and Transbond XT in Fluorosed Teeth and Evaluation of Enamel Damage after Debonding
مقایسه میزان استحکام باند برشی براکت‌های ارتودنسی باند شده با ادهزیو کورماکس II و ترانس باند XT در دندانهای مبتلا به فلوروزیس و ارزیابی آسیب مینایی حاصل از دیباندینگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Analgesic Efficacy of OdontopasteÒ and a Compound with Similar Formulation as Intracanal Medicaments
مقایسه اثر ضد درد ادنتوپیست با یک داروی داخل کانال حاوی کورتیکواستروئید در بین جلسات درمان ریشه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Addition of Calcium Hypochlorite Disinfectant on Setting Expansion and Surface Hardness of Dental Stone
بررسی تأثیر افزودن ماده ضدعفونی کننده هیپوکلریت کلسیم بر روی انبساط حین سخت شدن و سختی سطحی گچهای دندانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Radiographic Assessment of Upper Airway Size in Skeletal Sagittal and Vertical Jaw Discrepancies
بررسی رادیوگرافیک عمق فضاهای هوایی فوقانی در انواع ناهنجاریهای اسکلتال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Color Stability of Three Composite Resins following Accelerated Artificial Aging: An In-Vitro Study
بررسی آزمایشگاهی ثبات رنگ سه نوع کامپوزیت پس از Acclerated Artificial Aging
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In-Vitro Comparison of the Diagnostic Accuracy of CBCT and Helical CT for Detection of Mandibular Condyle Erosions
مقایسه آزمایشگاهی دقت تشخیصی Helical CT و CBCT در ارزیابی اروژن‌های کندیل مندیبل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

جامعه اسلامی یا جامعه ایمانی ؟
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 4 (2013-12)


In-Vitro Evaluation of the Effect of Sage on Shear Bond Strength of Composite Resin to Bleached Enamel
بررسی آزمایشگاهی اثر آنتی اکسیدان گیاهی مریم گلی بر استحکام باند برشی رزین کامپوزیت به مینا پس از سفید کردن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Efficacy of CBCT for Diagnosis and Treatment of Oral and Maxillofacial Disorders: A Systematic Review
اثربخشی فناوری C‏BCT در تشخیص و درمان بیماریهای دهان و دندان و فک و صورت : مرور نظام‌مند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Mechanical Stimulation on Differentiation of Human Mesenchymal Stem Cells to Different Cell Lines: A Systematic Review
تأثیر محرکهای مکانیکی بر تمایز سلول‌های بنیادی مزانشیمال انسانی به رده‌های مختلف سلولی : مرور مقالات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Correlation of Blood Glucose with Salivary glucose Level in Diabetic Patients
بررسی میزان همبستگی قند خون و قند بزاق افراد دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Salivary Cotinine Concentration in Cigarette Smokers, Water Pipe Smokers and Non –Smokers
مقایسه مقادیر کوتینین بزاقی در افراد سیگاری و قلیانی با افراد بدون استعمال دخانیات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the Reliability and Validity of the Farsi Translation of the “Orthognathic Quality of Life Questionnaire” in 10-14 Year-Olds in Shiraz
بررسی روایی و پایایی ترجمه فارسی پرسشنامه «کیفیت زندگی مرتبط با وضعیت ارتودنسی» در کودکان 10-14 ساله شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Knowledge, Attitude and Practice of Parents of Children with Cardiac Disease about Oral Health
مقایسه میزان آگاهی ، نگرش و عملکرد نسبت به سلامت دهان و دندان در والدین کودکان مبتلا به بیماریهای قلبی در مقایسه با والدین کودکان سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Repair of Primary Molar Root Perforation with MTA: A Case Report
ترمیم پرفوراسیون ریشه دندان مولر شیری با Mineral Trioxide Aggregate (MTA) : گزارش مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Coronal Microleakage of Canals Filled with Gutta Percha and Resilon with a Glass Ionomer Coronal Barrier
مقایسه ریزنشت تاجی کانال‌های پرشده با گوتاپرکا و رزیلون با استفاده از سد تاجی گلاس آینومر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical Accuracy of Ipex Apex Locator for Measurement of Root Canal Length of Primary Molars
تعیین دقت آپکس یاب الکترونیکی در اندازه‌گیری طول کانال دندانهای مولر شیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Self-Etching and Single-Bottle Bonding Systems On Shear Bond Strength of Fissure sealant to Primary and Permanent Enamel
تأثیر کاربرد دو سیستم باندینگ سلف اچ و تک بطری بر استحکام برشی باند فیشور سیلنت به مینای دندانهای شیری و دائمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Different Cusp Coverage Patterns on Fracture Resistance of Maxillary Premolar Teeth in MOD Composite Restorations
اثر الگوهای متفاوت پوشش کاسپ بر روی مقاومت به شکست دندانهای پرمولر فک بالا در ترمیم MOD کامپوزیتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

دولت و ابزارهای الزام به شریعت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 3 (2013-10)


Micro-shear Bond Strength of a Nanofiller Bonding with and without Thermocycling in a Newly Invented Device
بررسی استحکام باند ریز برشی یک نوع باندینگ نانوفیلر، با و بدون قرار گرفتن در چرخه‌های حرارتی توسط دستگاه ابداعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Finishing and Polishing Time on Microleakage of Composite Restorations
تأثیر زمان پرداخت نهایی بر ریزنشت ترمیمهای کامپوزیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Consistency of Panoramic Radiography Selection Criteria by Dentists in Tehran with the FDA Guidelines
تعیین همخوانی کاربرد و تجویز رادیوگرافی پانورامیک با اصول FDA در دندانپزشکان شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A 30-Month Follow-Up of Stepwise Excavation without Re-entry with Three Different Biomaterials: A Case Report
درمان دندانهای پوسیده عمیق با احتمال اکسپوژر پالپ به روش Stepwise Excavation بدون ورود مجدد با سه لاینر مختلف : گزارش مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Percentage of Voids following Root Canal Obtu-ration with Gutta Percha and AH26 Sealer Using Four Different Sealer Placement Techniques
مقایسه درصد حباب ایجاد شده به دنبال پر کردن کانال ریشه ها با گوتاپرکا و سیلرAH26 با چهار روش مختلف قراردهی سیلر در کانال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In-Vitro Evaluation of Water Sorption and Solubility of G-Cem and FujiCem in Water and Acid
بررسی آزمایشگاهی میزان جذب آب و حلالیت سمان‌های GCem و Fujicem در آب و اسید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Microwave Disinfection on Dimensional Stability and Flexural Strength of Acrylic Resins
اثر ضد عفونی کردن با میکروویو بر ثبات ابعادی و استحکام خمشی رزین‌های آکریلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experimental Study of Smear Layer and Debris Remaining Following the Use of Four Root Canal Preparation Systems Using Scanning Electron Microscopy
مقایسه آزمایشگاهی میزان تشکیل لایه اسمیر و دبری در استفاده از چهار سیستم آماده سازی کانال ریشه با استفاده از میکروسکوپ الکترونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In-Vitro Evaluation of the Effect of MTA Setting on Apical Microleakage of Open Apex Canals with MTA Apical Plug
بررسی آزمایشگاهی تأثیر سخت شدن MTA بر میزان ریزنشت آپیکالی در کانال‌های آپکس باز پرشده با روش سد آپیکالی MTA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Absorbed Dose of Target Organs in Conventional and Digital Lateral Cephalometric Radiography
مقایسه دوز جذبی ارگان‌های هدف در رادیوگرافی لترال سفالومتری کانونشنال و دیجیتال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of DIAGNOdent Values Before and After the Application of Opaque Fissure Sealant to Permanent Teeth
بررسی اعداد دیاگنودنت قبل و بعد از فیشور سیلنت اپک در دندانهای دائمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Ability of Panoramic Radiography in Determining the Relationship of Mandibular Third Molar Roots with the Inferior Alveolar Canal
ارزیابی توانایی رادیوگرافی پانورامیک در تعیین رابطه ریشه مولر سوم فک پایین با کانال آلوئولار تحتانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

اشکهای امام صادق (ع)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 2 (2013-7)


Clinical Application of Hyaluronic Acid Gel for Reconstruction of Interdental Papilla at the Esthetic zone
بررسی کاربرد کلینیکی ژل هیالورونیک اسید بر بازسازی پاپیلای بین دندانی در نواحی زیبایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In-Vitro Evaluation of the Effect of Addition of Xylitol to Carbonated Diet Soda on Enamel Microhardness of Permanent Teeth
بررسی آزمایشگاهی اثر افزودن زایلیتول به نوشابه‌های گازدار رژیمی بر میکروهاردنس مینای دندانهای دائمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Tea on Color Change of Silorane and Methacrylate based Composite Resins
بررسی اثر چای بر تغییر رنگ کامپوزیت‌های سایلوران و متاکریلات بیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Denture Cleansers on Tensile Bond Strength of Soft Liners to Denture Base Resin
بررسی اثر محلولهای تمیزکننده بر مقاومت باند کششی لایه های نرم به بیس پروتز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Disinfectants on the Hardness of Dental Stones
بررسی تأثیر مواد ضدعفونی کننده بر سختی گچهای دندانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Effect of Three Different Iranian Industrial Fruit Juices on Plaque PH
بررسی تأثیر سه نوع آب میوه صنعتی بر PH پلاک دندانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Candidal and Bacterial Adherence to Denture Base Acrylic Resins
مقایسه چسبندگی کاندیدا و باکتریال بر رزین‌های آکریلی دنچر بیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The efficacy of an Endodontic Instructional Multimedia Program for Enhancing the Knowledge and Skills of Dental Students
بررسی اثربخشی استفاده از برنامه مولتی مدیای آموزشی اندودنتیکس بر دانش و مهارت دانشجویان دندانپزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Trenched Zirconia Bar on Flexural Strength of IPS-Empress 2 Ceramic
اثر میله زیر کونیایی شیاردار بر روی استحکام خمشی سرامیک IPS-Empress2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Microleakage evaluation of Silorane-Based Composites versus Low Shirinkage Methacrylate-Based Composites
مقایسه ریزنشت کامپوزیت با بیس سیلوران در مقایسه با کامپوزیت های باانقباض کم با بیس متاکریلات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Staining Solutions and Repolishing on Composite Resin Color Change
بررسی تغییرات حاصل از محلولهای رنگ زا و اثر پرداخت مجدد بر رنگ رزین کامپوزیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Shear Bond Strength of Composite to Feldspathic Porcelain after Porcelain Surface Treatment with CO2 and Er:YAG lasers
بررسی استحکام پیوند برشی کامپوزیت به پرسلن فلدسپاتیک پس از آماده سازی سطح پرسلن با دو لیزر Co2 و Er:YAG
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بلای بدقولی در اهل دیانت و سیاست
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 1 (2013-4)


Experimental Comparison of the Diagnostic Accuracy of Conventional and Digital Radiography in Detection of External Root Resorption
مقایسه آزمایشگاهی دقت تشخیصی دو روش رادیوگرافی عادی و دیجیتال در تحلیلهای خارجی ریشه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Effect of Glass-Fiber Post Length on Fracture Resistance of Endodontically Treated Central Incisors
بررسی تأثیر طول پست فایبر گلاس بر مقاومت به شکست ریشه دندانهای سانترال روت کانال شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Physical Properties of an Iranian and a German Dental Stone Type IV According to ADA Specifications
مقایسه خصوصیات فیزیکی یک نوع گچ ایرانی نوع IV با مشابه آلمانی بر اساس استانداردهای ADA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of Sodium Hypochlorite on Microleakage of Three-step Total-etch Bonding Agent with Different Solvents
اثر هیپوکلریت سدیم بر میزان ریزنشت باندینگ‌های عاجی Total etch سه مرحله‌ای با حلالهای گوناگون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Bleaching on Shear Bond Strength of Composite Resins to Bovine Enamel Using Three Bonding Agents
بررسی اثر بلیچینگ بر استحکام برشی باند کامپوزیت به مینای دندان گاو با استفاده از سه نوع باندینگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Functional therapy effects on airway dimension in mandibular deficient patients
تأثیر درمان فانکشنال بر اندازه راه هوایی بیماران مبتلا به کوچکی فک پایین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Burnout Syndrome and Its Three Dimensions in Dental Faculty Members of Azad Dental University in 2008
بررسی شیوع سندرم فرسودگی شغلی (Burn Out) و عوامل مرتبط با آن در دندانپزشکان عضو هیأت علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران در سال 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Fluoride-releasing Elastomeric Chains on Streptococcus mutans Levels in Saliva and Dental Plaque in Orthodontic Patients
اثر الاستیک چین‌های آزاد کننده فلوراید بر تعداد استرپتوکوک موتانس بزاق و پلاک دندانی بیماران تحت درمان ارتودنسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation the Effect of Swimming Time on Dental Erosion among Swimmers
بررسی اثر مدت زمان شنا در ایجاد اروژن دندانی در شناگرها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In Vitro Evaluation of the Effect of Different Sandblasting Times on the Bond Strength of Feldspathic Porcelain to Composite Resin
بررسی آزمایشگاهی اثر زمانهای مختلف سندبلاستینگ بر استحکام باند کامپوزیت به پرسلن فلدسپاتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of a Proper Covering Material for Fixture-Abutment Microleakage Evaluation Using Radiotracers and Gamma-Counter A Pilot Study
تعیین ماده مناسب جهت پوشش ایمپلنت و اباتمنت در بررسی ریزنشت محل اتصال ایمپلنت و اباتمنت با استفاده از رادیو تریسر و دستگاه شمارش گاما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of diamond and carbide burs on Dentin bond Strengths of self-etch bonding systems
تأثیر کارایی فرزهای الماسی و کارباید بر استحکام باند کامپوزیت به عاج در سیستم باندینگ خود اچ کننده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

حق دفاع از خویش در فقه امامیه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 4 (2012-12)


Comparison of the effects of microfilled and hybrid composite resin restorations on the fracture resistance of extensively weakened teeth
مقایسه تأثیر ترمیمهای کامپوزیت میکروفیل و هایبرید بر مقاومت به شکست دندانهای به شدت تضعیف شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of curing times of bonding agents on microleakage in enamel and dentin margins using two curing systems
تأثیر زمانهای مختلف کیورینگ عامل باندینگ بر میزان ریزنشت در مارجین های مینایی و عاجی با دو سیستم کیورینگ مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of different light curing units and composite thickness on the shear bond strength
بررسی تأثیر دستگاههای کیورینگ مختلف و ضخامت کامپوزیت بر استحکام برشی باند کامپوزیت‌ها به عاج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fascin expression in keratocystic odontogenic tumor and dentigerous cyst
بررسی Expression نشان‌گر Fascin در کراتوسیستیک ادنتوژنیک تومور و سیست دانتی ژروس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of musculoskeletal disorders and posture analysis using RULA method in shiraz general dentists in 2010
شیوع اختلالات اسکلتی – عضلانی و ارزیابی پوسچر به روش RULA در دندانپزشکان عمومی شیراز در سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of different polishing methods and composite resin thickness on temperature rise of composite restorative materials
تأثیر روشهای مختلف پرداخت و ضخامت کامپوزیت بر افزایش دمای ماده ترمیمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of stress between endodontists, postgraduate and undergraduate students during endodontic therapy
مقایسه میزان استرس متخصصان اندودنتیکس، دستیاران و دانشجویان دندانپزشکی در طی مراحل درمان ریشه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of correlation between Wit's appraisal and a new method for assessment of sagittal relationship of jaws
بررسی همبستگی مقدار wit’s با روشی جدید در ارزیابی رابطه قدامی – خلفی فکین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

First and second order generalized estimating equations and its application in the analysis of longitudinal microleakage data
معادلات برآوردی تعمیم یافته مرتبه اول و دوم و کاربرد آن در تحلیل داده‌های طولی ریزنشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In vitro comparison of primary setting time and surface porosity in two brands of MTA
مقایسه آزمایشگاهی زمان سخت شدن اولیه و تخلخل سطحی دو نوع Mineral Trioxide Aggregate
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

قبض فقه و بسط علم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 3 (2012-10)


Coronal discoloration potential after using two root canal dressings(Calcium-Hydroxide and Triantibiotic dressing)
مقایسه تغییر رنگ تاج دندان به دنبال کاربرد دو ماده کلسیم هیدروکساید و ترکیب آنتی‌بیوتیک به عنوان پانسمان داخل پالپ چمبر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Awareness, knowledge and attitude of dental students of Tehran and Shahid Beheshti Universities of Medical Sciences about evidence-based dentistry
آگاهی، دانش و نگرش دانشجویان دندانپزشکی دانشگاههای علوم پزشکی تهران و شهیدبهشتی در زمینه دندانپزشکی مبتنی بر شواهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review of 10 Years of Scientific Production of Iranian Dentistry Community in the ISI Database (2000-2009)
مشارکت پژوهشگران ایرانی در فرآیند تولیدات علمی دندانپزشکی، نمایه شده در پایگاه استنادی علوم در فاصله سالهای 2000-2009
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An In vitro vomparison of antimicrobial effect of nanosil and chlorhexidine mouthrinses
مقایسه آزمایشگاهی اثر آنتی باکتریال دو دهان‌شویه نانوسیل و کلرهگزیدین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ergonomic evaluation of work conditions in Qazvin Dentists by REBA method and its association with musculoskeletal disorders in 2008
ارزیابی ارگونومیکی وضعیت انجام کار در دندانپزشکان دانشکده دندانپزشکی قزوین با روش REBA و ارتباط آن با شیوع اختلالهای اسکلتی-عضلانی در سال 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Serum vitamin A levels in aphtous patients compared with healthy subjects
مقایسه میزان سطح سرمی ویتامین A در افراد سالم و مبتلا به آفتهای عودکننده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of temperature changes in dentin discs with different thicknesses and different distances of light curing tip by two different light curing units
مقایسه تغییرات دما در دیسک‌های عاجی با ضخامت و فواصل مختلف از سر دستگاه لایت کیور با دو دستگاه لایت کیور متفاوت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Microleakage of self- adhesive resin cements compared withresin cements containingetch&rinse adhesives
مقایسه ریزنشت سمان‌های رزینی سلف ادهزیو و رزینی با سیستم باندینگ Etch & Rinse
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of planned behaviortheory in predicting dental brush behavior among Iranian adolescents in Qazvin
به کارگیری نظریه «رفتار برنامه‌ریزی شده» در پیش بینی رفتار مسواک زدن دانش‌آموزان دبیرستانی شهر قزوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Microleakage evaluation of a hydroxyapatite base in comparison with a resin modified glass ionomer cement in vitro
مقایسه آزمایشگاهی ریزنشت بیس دارای هیدروکسی آپاتیت و سمان گلاس آینومر رزین مدیفاید نوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

شعور شهروندی (6) شعور داوری دینی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 2 (2012-7)


Clinical comparison of dental caries by DMFT and ICDAS systems
مقایسه کلینیکی وضعیت پوسیدگی دندانی با روش رایج DMF و روش جدید ICDAS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of temperature rise in silorane-based and methacrylate-based composites cured by LED and Argon laser
مقایسه افزایش دما در کامپوزیت‌های با بیس سیلوران و متاکریلات، کیور شده با دستگاههای تابشی LED و لیزر آرگون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Growth factor carriers in bone formation: A systematic review
مرور نظام مند تاثیر انواع عوامل رشد در بازسازی استخوان جدید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Approach to orofacial granulomatosis and review of literature
رویکرد به بیمار مبتلا به گرانولوماتوز دهانی و صورتی (مروری بر مقالات)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of effect of adding silica fillers to adhesive on microleakage of composite restorations in different times
بررسی اثر افزایش فیلرهای سیلیکا به ادهزیو بر روی ریزنشت ترمیمهای کامپوزیت در زمانهای مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of endurance exercise on alpha amylase, PH and cortisol level of saliva
بررسی اثر ورزش استقامتی بر تغییرات کورتیزول، آلفا آمیلاز و اسیدیته بزاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Laboratory assessment of fracture resistance of endodontically treated teeth restored with three different post and core systems
مقایسه آزمایشگاهی مقاومت به شکست دندانهای درمان ریشه شده که با سه نوع پست و کور مختلف بازسازی شده اند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tissue Engineering and Stem Cells in Periodontal Regeneration
سلول‌های بنیادی در مهندسی بافت و بازسازی پریودنشیوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of the number of clinical bracket points on the accuracy of curve fitted to dental arch form by 3D method
بررسی اثر تعداد نقاط مرجع بالینی بر دقت ترسیم منحنی قوس دندانی به روش سه بعدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of mechanical load cycling on class V glass- ionomer and composite restorations a microleakage and scanning electron microscopic evaluation
بررسی اثر سیکل مکانیکی بر ریزنشت ترمیمهای Cl V کامپوزیت و گلاس آینومر و ارزیابی SEM‌آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

شعور حرف زدن، شعور حرف شنیدن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 1 (2012-4)


Evaluation of tooth color distribution in 20 to 30-year-old patients of Shahid Beheshti university related centers in 1389
بررسی شیوع رنگ دندان در بیماران 20- 30 ساله مراجعه کننده به مراکز دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of obturation density using nickel titanium and stainless steel spreaders by lateral compaction technique
بررسی مقایسه‌ای تراکم میزان گوتا پرکا پس از پر کردن کانال‌ها به روش فشردن جانبی با استفاده از دو نوع اسپریدر Ni-Ti و S-S
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the diagnostic efficacy of intra oral digital radiography with and without zoom option software in the detection of occlusal dentinal caries: an in vitro study
بررسی آزمایشگاهی قدرت گزینه نرم افزاری تغییر بزرگنمایی رادیوگرافی دیجیتال داخل دهانی در تشخیص پوسیدگی اکلوزال عاجی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Elaeagnus Angustifolia L. lozenge on gag reflex in dental patients
تأثیر قرص مکیدنی سنجد بر حالت تهوع در بیماران دندانپزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experimental comparison of hygroscopic expansion in three different composite resins
مقایسه آزمایشگاهی انبساط آبی سه نوع کامپوزیت با بیس رزینی مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the effect of fluoride gel and varnish on the demineralization resistance of enamel: an in vitro
بررسی آزمایشگاهی مقایسه اثر ژل و وارنیش فلوراید روی مقاومت به دمینرالیزاسیون مینای دندانهای دائمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of fiber position and orientation on flexural strength of fiber-reinforced composite
بررسی تأثیر موقعیت و جهت فیبر بر استحکام خمشی نمونه‌های کامپوزیتی تقویت شده با فیبر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes in bleached enamel microhardness after appliance of fluoride and CPP-ACP
تغییرات میکروهاردنس مینای سفید شده بعد از درمان با فلوراید و کازئین فسفوپپتید آمورفوس کلسیم فسفات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of three different spreading forces using lateral condensation technique on apical leakage and tooth fracture: an in vitro study
بررسی آزمایشگاهی اثر سه نیروی اسپیریدر در روش تراکم جانبی بر روی میزان ریزنشت آپیکالی و ایجاد شکستگیهای ریشه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Shear bond strength of two self-etch adhesives to permanent and deciduous dental enamels: effect of acid preconditioning
مقایسه تأثیر کاربرد دو ادهزیو سلف اچ بر استحکام برشی باند کامپوزیت به مینای اچ شده دندانهای شیری و دائمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

تهمت در خدمت دیانت !
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 4 (2011-12)


In vitro comparison of solubility of resin modified glass ionomer and a base containing hydroxyapatite in water, acid and artificial saliva
مقایسه آزمایشگاهی حلالیت در آب، اسید و بزاق مصنوعی سمان گلاس آینومر رزین مدیفاید نوری و بیس دارای هیدروکسی آپاتیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative assessment of Vera bond, Super cast and Ticonium alloys on the retention ability of resin bonded retainers
مقایسه تأثیر سه نوع آلیاژ Vera bond ، Super cast و Ticonium بر گیر بریج‌های باند شونده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of combined use of ozone and fluoride on primary root caries
بررسی اثر استفاده توام اُزن و فلوراید در پوسیدگیهای اولیه ریشه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of ultrasonic scaler on the microleakage of Cl V tooth colored restorations
بررسی اثر جرم‌گیری با دستگاه اولتراسونیک بر ریزنشت ترمیمهای Cl V همرنگ دندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An in vitro evaluation of the accuracy of two electronic apex locators Foramatron V and Ipex in determining working length
ارزیابی دقت دو آپکس یاب الکترونیکی Foramatron V و Ipex در تعیین طول کانال ریشه دندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An in-vitro comparison between antimicrobial activity of nanosilver and chlorhexidine against Streptococus sanguis and Actinomyces viscosus
مقایسه آزمایشگاهی اثر ضد میکروبی محلولهای نانوذرات نقره و کلرهگزیدین بر استرپتوکوک سانگوئیس و اکتینومایسس ویسکوزوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tensile strength analysis of three different restoring techniques in canine primary teeth
مقایسه استحکام کششی سه روش مختلف بازسازی تاج کانین‌های شیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In vitro evaluation of the effect of carbonated acidic beverage on micro hardness of the enamel of primary teeth
بررسی آزمایشگاهی تأثیر نوشابه‌های اسیدی گازدار بر میکروسختی مینای دندان شیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

شعور انتخاب مُفتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 3 (2011-10)


The effect of head and neck radiation therapy on salivary biochemical indicators
بررسی تأثیر پرتودرمانی ناحیه سر و گردن بر شاخصهای بیوشیمیایی بزاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Laboratory evaluation of the effect of fluoride-releasing fissure sealants on growth of oral Streptococcus
بررسی آزمایشگاهی تأثیر فیشور سیلنت آزاد کننده فلوراید بر میزان رشد استرپتوکوک های دهانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An experimental micro leakage study of two self-etch and one total-etch fissure sealants
ارزیابی آزمایشگاهی میزان ریزنشت دو نوع سیلانت سلف اچ و معمولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fabrication of a custom ocular prosthesis: A case report
ساخت پروتز چشم اختصاصی : گزارش مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of glaze or polish on dental porcelain`s surface roughness
مقایسه آزمایشگاهی تأثیر گلیز و پالیش بر زبری سطحی پرسلن‌های دندانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of different surface treatments of a fiber post on its bond strength with a composite core in endodontically treated teeth
بررسی اثر روشهای مختلف آماده سازی سطحی یک نوع پست فایبر بر استحکام باند آن با یک نوع کور کامپوزیتی در بازسازی درمانهای ریشه شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In vitro evaluation of antibacterial activity of extract of Salvia officinalis and Carum copticum against cariogenic microorganisms
بررسی آزمایشگاهی اثر ضد باکتریایی عصاره هیدروالکلی مریم گلی و زنیان بر میکروارگانیسم‌های پوسیدگی زا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the effect of bone radius, thickness and strength on stress distribution of bone tissue around a dental implant using finite element method
بررسی تأثیر شعاع، ضخامت و سختی استخوان بر میزان تنش بافت اطراف ایمپلنت دندانی به روش اِلمان محدود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

شعور مسئولیت سپردن و مسئولیت ستاندن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 2 (2011-8)


Evaluation of solubility of modelling plastic in contiguity of ethanol and plasticizer
بررسی میزان حلالیت Modeling plastic در مجاورت اتانول و پلاستی سایزر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of 6-month water storage on microleakage of two-component self-etch adhesive systems
بررسی اثر نگهداری شش ماهه در محیط مایع بر روی ریزنشت سیستم‌های سلف اچ دو جزئی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The detection of early inter proximal caries: DIAGNOdent, conventional and digital radiography
مقایسه ارزش تشخیصی لیزر فلورسانس (دیاگنودنت) با رادیوگرافی‌های معمولی و دیجیتال در تشخیص ضایعات اولیه پروگسیمالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histological evaluation of the pulp of primary teeth after pulpotomy with formocresol and SUAB2
ارزیابی هیستولوژیک پالپ دندانهای شیری متعاقب پالپوتومی با فرموکرزول و SUAB2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison between shear bond strength of composite resin following surface conditioning with Er Cr YSGG laser and acid etch on the enamel surface in primary canines
مقایسه استحکام برشی باند کامپوزیت رزین به مینای کانین‌های شیری با دو روش آماده‌سازی سطح از طریق لیزر YSGG و اسید اچ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of salivary RANKL and OPG with periodontal disease in type 1 diabetic patients
بررسی رابطه میزان RANKL و OPG بزاق با بیماری پریودنتال در بیماران دیابتیک نوع I‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of surface treatment on microtensile bond strength of self-adhesive resin cement to zirconia
تأثیر آماده سازی سطح بر استحکام باند ریز کششی سمان رزینی سلف ادهزیو با سرامیک زیر کونیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bond strength of resin cements to noble and base metal alloys after two surface treatments
بررسی استحکام باند سمان‌های رزینی به آلیاژهای نابل و بیس متال با دو روش آماده‌سازی سطحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

شهروندِ با شعور یا شهروندِ سرسپرده ؟!
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نامه سردبیر به سردبیر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 1 (2011-6)


Clinical effect of Parodontax dentifrice on the control of gingivitis and dental plaque
بررسی کلینیکی تأثیر خمیردندان پارودنتکس بر میزان التهاب لثه و پلاک میکروبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reconstruction and rehabilitation of a patient with mandibular ameloblastoma by resection and reimplantation: a case report
بازسازی و نوتوانی بیمار مبتلا به آملوبلاستومای فک پایین به روش خارج سازی و جایگذاری مجدد: گزارش مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of two coating agents on the surface hardness of Fuji II and Fuji IX
بررسی تأثیر دو نوع محافظ سطحی بر ریزسختی گلاس آینومرهای خودسخت شونده Fuji II و Fuji IX
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of different surface treatments on bond strengths of a non-metallic post in root’s canal
مقایسه تأثیر آماده‌سازی سطحی یک نوع پُست پیش ساخته غیرفلزی بر استحکام باند سمان رزینی در نواحی مختلف کانال ریشه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of fiber reinforcement and composition of the overlying composite on the flexural strength of three laboratory-processed fiber-reinforced Composite resins
تأثیر فیبر و نوع کامپوزیت در استحکام خمشی سه نوع رزین کامپوزیتی تقویت شده با فیبر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of formulation of an experimental bonding agent on the mechanical properties and shear bond strength to the enamel
بررسی تأثیر فرمولاسیون نوعی باند تجربی بر خواص مکانیکی باند و استحکام اتصال به مینا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Shear bond strength of zirconia post to root dentin with two different cements and comparison with fiber posts
بررسی استحکام باند برشی پُست زیرکونیا با دو نوع سمان مختلف به عاج ریشه و مقایسه آن با پُست‌های فایبر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of cytological findings of the buccal mucosa between smokers and non smokers
مقایسه یافته‌های سیتولوژیک در مخاط باکال افراد سیگاری و غیر سیگاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

شعور شهروندی (1)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 4 (2010-12)


The comparison between the effects of two saliva stimuli and ordinary chewing gums on xerostomia in hemodialysis patients
مقایسه تأثیر دو آدامس معمولی و افزایش دهنده بزاق بر خشکی دهان بیماران کلیوی تحت درمان همودیالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In vitro evaluation of Fuji IX glass ionomer to microleakage after exposure to hydrogen peroxide 35% in Class V restoration
بررسی آزمایشگاهی هیدروژن پراکساید 35% بر ریزنشت ترمیمهای Cl V گلاس آینومر Fuji IX
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of bond strength of four types of multilithic teeth to acrylic denture base material
بررسی میزان استحکام اتصال چند نوع دندان مصنوعی کامپوزیتی به رزین آکریلی پایه پروتزهای متحرک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the retention of two different designs of resin bonded restorations
بررسی مقایسه‌ای گیر دو طرح متفاوت پروتزهای باندشونده با رزین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Attitudes towards oral health behavior among students of dental schools in Tehran
بررسی نگرش دانشجویان دانشکده‌های دندانپزشکی شهر تهران نسبت به رفتارهای بهداشت دهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The cleaning efficacy of manual files compared with two rotary instruments in the root canal of permanent molars: An in vitro study
بررسی آزمایشگاهی میزان انحراف آپیکال متعاقب استفاده از دو نوع وسیله چرخشی Flex Master و Protaper
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the antibacterial effect of ethanolic walnut (juglans regia) leaf extract with chlorhexidine mouth rinse on Streptococcus mutans and sanguinis
مقایسه اثرات ضد باکتریایی عصاره اتانولی برگ گردوی ایرانی با دهان‌شویه کلرهگزیدین بر روی استرپتوکک موتانس و استرپتوکک سانگوئیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The clinical efficacy of microabrasion and microabrasion with office bleaching in the esthetic improvement of fluorotic teeth
ارزیابی کارایی درمان میکروابریژن همراه با Office bleaching در بهبود زیبایی دندانهای مبتلا به فلوئوروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

سطحی نگری دینی : علامت و عاقبت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 3 (2010-11)


The effect of incorporation of different concentrations of ethanol as a solvent on the microshear bond strength of a solvent-free dentin bonding agent
بررسی اثر اضافه کردن غلظتهای متفاوت از حلال اتانول به عامل باند بدون حلال روی استحکام باند ریزبرشی به عاج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Immunohistochemical evaluation of p53 and ki-67 expression in selected developmental and inflammatory odontogenic cysts
بررسی ایمونوهیستوشیمیایی پروتئین‌های P53 و ki-67 در نمونه‌هایی از کیست‌های ادنتوژنیک التهابی و تکاملی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The cleaning efficacy of manual files compared with two rotary instruments in the root canal of permanent molars: an in vitro study
بررسی آزمایشگاهی میزان توانایی پاکسازی فایل‌های دستی با دو سیستم فایل‌های چرخشی در ریشه دندانهای مولر دائمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the fluoride content of four tea brands using spectrophotometry and ionic chromatography methods
مقایسه محتوای فلوراید چهار نوع چای به دو روش اسپکتروفتومتری و کروماتوگرافی یونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the self-antimicrobial effect of six irreversible hydrocolloid impressions on oral flora microorganisms
مقایسه اثر ضد میکروبی درونی شش نوع آلژینات بر میکروارگانیسم‌های فلور دهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the effect of pre- and post-topical fluoride treatment on marginal microleakage of resin composite and glass ionomer restorations
بررسی تأثیر درمان با فلوراید موضعی قبل و بعد از ترمیم با کامپوزیت رزین و گلاس یونومر بر ریزنشت لبه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Serum cortisol level in menopausal women with dry mouth
سطح کورتیزول سرمی در زنان یائسه مبتلا به احساس خشکی دهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histological evaluation of micro implant-bone interface following immediate versus delayed loading in a dog’s mandibular bone
بررسی بافت شناسی سطح تماس استخوان با میکروایمپلنت‌های ارتودنسی به دنبال اِعمال نیروی فوری و تأخیری در استخوان فک پایین سگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

آثار تقوا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 2 (2010-9)


Evaluation of monomer elution from two dentin bonding agents cured with halogen and LED lights
بررسی منومرهای آزاد شده از دو نوع ماده دنتین باندینگ سخت شده با دستگاههای QTH و LED
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Systemic manifestations and oral findings in hypophosphatasia: A case report
تظاهرات سیستمیک و یافته‌های دهانی هایپوفسفاتازیا : گزارش یک مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histomorphometric comparison of vertical bone augmentation between autogenous demineralized dentin matrix and biooss on parietal bone of rabbit
مقایسه هیستومورفومتریک عاج دمینرالیزه اتوژن با بیواوس بر میزان افزایش ارتفاع عمودی استخوان آهیانه خرگوش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Azithromycin as an adjunct approach in Non-surgical treatment of chronic periodontitis
تجویز سیستمیک آزیترومایسین متعاقب درمانهای غیرجراحی در درمان بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of eosinophilic infiltration in oral squamous cell carcinoma and its correlation with cervical lymph node metastasis and histological grading
بررسی میزان ائوزینوفیل در کارسینوم سلول سنگفرشی و رابطه آن با درجه بافت‌شناختی و متاستاز لنفاوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of fluoride therapy before or after bleaching on enamel permeability
تأثیر استفاده از وارنیش فلوراید قبل و بعد از عمل بیلیچینگ بر نفوذپذیری مینا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the effect of porcelain firing cycles on marginal adaptation of Procera all-ceramic restorations with metal ceramics
مقایسه تأثیر پخت پرسلن بر تطابق لبه‌ای در رستوریشن‌های تمام سرامیک پروسرا و متال سرامیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Marginal fitness comparison between three systems: IPS Empress 2, IPS e.max Press, and In-Ceram
مقایسه تطابق لبه‌ای سه سیستم IPS Empress2 ، IPS e.max press و In Ceram در رستوریشن‌های تمام سرامیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

تقوا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 1 (2010-8)


Evaluation of intelligence quotient in children with early first permanent molar eruption
بررسی رابطه ضریب هوشی با رویش زودهنگام دندان مولر اول دایمی در کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of porcelain preparation procedures on shear bond strength of steel brackets
بررسی تأثیر روشهای آماده‌سازی پرسلن بر استحکام اتصال برشی براکت‌های استیل به پرسلن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of CPP-ACP on shear bond strength of composite-resin to bleached enamel
بررسی اثر کاربرد ترکیب کازئین فسفوپپتید – آمورفوس کلسیم فسفات بر استحکام باند برشی کامپوزیت رزین به مینای بلیچ شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Angiogenesis in salivary gland mucoepidermoid carcinoma and its relation to histologic grading
آنژیوژنز در موکواپیدرموئید کارسینومای غدد بزاقی و ارتباط آن با درجه بافت شناختی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Serum progesterone level in menopausal women with oral dryness
سطح پروژسترون سرمی در زنان یائسه مبتلا به احساس خشکی دهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of anxiety and salivary cortisol level in patients with oral lichen planus
بررسی میزان اضطراب و سطح کورتیزول بزاق در بیماران مبتلا به لیکن پلان دهانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of thermal and mechanical load cycling on microleakage of packable composite resin
اثر سیکل‌های حرارتی و مکانیکی بر ریزنشت کامپوزیت قابل تراکم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cephalometric correlation between facial dimensions and sagital and vertical position of anterior teeth
بررسی ارتباط سفالومتریک ابعاد صورت و موقعیت ساژیتالی و عمودی دندانهای قدامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

تقوا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 4 (2010-3)


Effect of fluoride therapy before or after bleaching on enamel micro-hardness
تأثیر کاربرد وارنیش فلوراید قبل یا بعد از عمل بیلیچینگ بر روی ریزسختی مینا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Treatment of early childhood caries: A literature review
درمان پوسیدگیهای زودرس دندانهای شیری قدامی در کودکان : مروری بر مقالات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative evaluation of Candida albicans mean colony count in smokers and non-smokers
بررسی مقایسه‌ای میانگین تعداد کلونی‌های کاندیدا آلبیکانس در بزاق افراد سیگاری و غیرسیگاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Corrilation study between true horizontal plan, common horizontal andvertical parameters
بررسی میزان همبستگی پارامترهای سفالومتری افقی وابسته به پلان افقی حقیقی با برخی از پارامترهای افقی و عمودی معمول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tabriz general dental practitioners’ knowledge and attitude evaluation on space maintainer
بررسی میزان آگاهی و نگرش دندانپزشکان عمومی شهر تبریز نسبت به فضا نگهدارنده در سال 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of sodium ascorbate gel on class V composite resin restoration microleakage
بررسی تأثیر کاربرد ماده آسکوربات سدیم بر میزان ریزنشت ترمیم سرویکالی کامپوزیت رزین در دندان بلیچ شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mercury concentration in unstimulated whole saliva in high school students in Tehran
تعیین غلظت جیوه در بزاق کامل غیر تحریکی دانش‌آموزان دبیرستان شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Immunohistochemical evaluation of Ki-67 antigen, p27 kip1 and MCM3 proteins in odontogenic keratocysts
بررسی ایمونوهیستوشیمیایی آنتی ژن Ki-67 و پروتئین‌های MCM3 و p 27 در ادنتوژنیک کراتوسیست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of curing time and application of one bottle bonding on shear bond strength of composite to dentin
اثر زمان کیورینگ و دفعات کاربرد باندینگ تک مرحله‌ای بر استحکام باند برشی کامپوزیت به عاج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiologic evaluation of TMJ health status in 11-14 years-old adolescentsin Mashhad city
بررسی اپیدمیولوژیک وضعیت سلامت مفصل گیجگاهی-فکی در نوجوانان 11-14 ساله مشهد در سال 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

تربیت دینی در سیره امام حسین (ع) در واقعه عاشورا (2)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 3 (2009-12)


Fracture resistance of two different designs in fiber-reinforced composite restorations in mandibular anterior bridges: An in-vitro study
بررسی مقاومت به شکست در بریج‌های قدامی فک پایین جایگزین دندان لترال ساخته شده از Fiber Reinforced Composite با دو طرح تراش و فایبرگذاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemical composition of Mineral Trioxide Aggregates (MTA): A review of literatures
ترکیب شیمیایی (MTA ) Mineral Trioxide Aggregate : مروری بر مقالات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial activity of hydroalcoholic extract of Salvia officinalis and Achillea millefolium against cariogenic microorganisms: An in vitro investigation
بررسی آزمایشگاهی اثر ضد باکتریایی عصاره هیدروالکلی مریم گلی و بومادران بر میکروارگانیسم‌های پوسیدگی زا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sustainability of normal oral flora microorganisms on two different impression materials
مقایسه پایداری میکروارگانیسم‌های فلور دهان در دو نوع ماده قالب‌گیری هیدروکلوئید غیر قابل برگشت و سیلیکون تراکمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes in bite force and electromyographic activities of masticatory muscles in prognathic patients after orthognathic surgery
بررسی تغییرات نیروی جویدن و فعالیت الکترومیوگرافیک عضلات جونده در بیماران با پروگناتیسم مندیبل متعاقب جراحی ارتوگناتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Microleakage in core build up composite resins
بررسی ریزنشت کامپوزیت رزین‌های کوربیلد آپ با و بدون سیستم‌های ادهزیو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of face mask treatment with or without expansion screw in dentoskeletal changes of Class III patients
مقایسه اثرات درمانی فیس ماسک با و بدون استفاده از پیچ اکسپانشن در ایجاد تغییرات اسکلتی – دندانی در Cl III
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Plates and screws removal after sagital split osteotomy
بررسی نیاز به خارج سازی پیچ و پلاک پس از استئوتومی ساژیتال اسپلیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytotoxic effects of Cyclooxygenase enzyme inhibitor drugs (COX1, COX2) on KB cell line: An in-vitro study
بررسی آزمایشگاهی اثر سمیّت سلولی داروهای مهارکننده آنزیم سیکلواکسیژناز (COX1, COX2) بر روی رده سلول KB
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Removal of excess fluoride from water plants by poly Aluminum Chloride as a new coagulant
بررسی کارایی پلی آلومینیوم کلراید (PACI) به عنوان یک نوع منعقدکننده جدید در حذف یون فلوراید از محیطهای آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

تربیت دینی در سیره امام حسین( ع) در واقعه عاشورا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 2 (2009-9)


Antimicrobial effects of sanosil solution on dental instruments
بررسی اثر محلول سانوسیل در ضد عفونی کردن ابزار دندانپزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Er,Cr:YSGG laser on fissure sealant retention: Comparative in-vitro study
ارزیابی تأثیر لیزر Er,Cr:YSGG بر گیر فیشور سیلنت‌ها در مقایسه با روشهای ایرابریژن و اسید اچ (retract)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Effect of role modeling through theater show in oral health education
بررسی میزان تأثیر Role Modeling (تئاتر) در آموزش بهداشت دهان و دندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of apical leakage using AH26 and Apatite root sealers with immediate and delayed post space preparation
مقایسه ریزنشت اپیکالی دو نوع سیلر AH26 و آپاتیت روت سیلر همراه با تهیه فضای پست به صورت فوری و تأخیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of suture removal time and wound healing after third molar surgery
بررسی تأثیر زمان خارج کردن بخیه بر میزان بهبودی زخم پس از جراحی دندان عقل نهفته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reliability of six methods of measuring convergence angle in posterior teeth for single PFM crown
مقایسه پایایی شش روش اندازه‌گیری تقارب تراش دندانهای خلفی جهت تک روکشهای چینی فلز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of sodium ascorbate and calcium hydroxide on shear bond strength of composite resin to bleached enamel
بررسی مقایسه‌ای اثر دو ماده آسکوربات سدیم و هیدروکسید کلسیم بر استحکام باند برشی کامپوزیت رزین به مینای بلیچ شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

EDTA dentin conditioning and Micro-shear bond strength using SE and SEM
بررسی اثر آماده‌سازی عاج با غلظتها و زمان کاربرد متفاوت EDTA بر استحکام باند ریز برشی دو نوع باندینگ سلف اچ توسط SEM
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ِEvaluation of compressive strength in conventional and pack able
بررسی آزمایشگاهی استحکام فشاری کامپوزیت‌های معمولی و متراکم شونده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of used diamond burs on dentin bond strength
اثر زمان کارکرد فرزهای الماسی بر استحکام باند کامپوزیت به عاج در یک سیستم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

صدق و اخلاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 1 (2009-6)


Accuracy and validity of spiral conventional tomography in assessment of mandibular implant recipient sites: An in-vitro study
بررسی دقت و اعتبار روش توموگرافی اسپیرال در ارزیابی محل قرارگیری ایمپلنت در فک پایین : مطالعه آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Color stability of dental composite materials after exposure to staining solutions: A spectrophotometer analysis
بررسی آزمایشگاهی ثبات رنگ کامپوزیت‌های دندانی در محلولهای رنگ‌دار به روش اسپکتروفتومتری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Apical seal comparison after post space preparation using two different obturation techniques
مقایسه آزمایشگاهی سیل آپیکالی ریشه پس از تهیه فضای پست متعاقب دو روش پر کردن کانال ریشه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

General dental practitioner’s knowledge about TMJ disorders (TMD) in Tehran
بررسی میزان آگاهی دندانپزشکان عمومی شهر تهران از اختلالات گیجگاهی، فکی (TMD) و عوامل مرتبط با آن در سال 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative study of antibacterial activity of propolis and Ca(OH)2 against lactobacillus, entrococus feacalis, peptostreptococus and candida albicans
مقایسه فعالیت ضد میکروبی پروپولیس و هیدروکسید کلسیم بر روی باکتری‌های لاکتوباسیل، انتروکوک فکالیس و پیتواسترپتوکوک و کاندیدا آلبیکانس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of fixed splinting in periodontally compromised abutments utilizing 3-D finite element method (FEA)
بررسی اثرات اسپلینت کردن دندانهای پایه ضعیف پروتز پارسیل انتهای آزادبه روش تحلیل اجزای محدود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimicrobial effects of propolis extract on the most prevalent oral pathogens: An in vitro study
بررسی اثر ضد میکروبی عصاره بره موم (Propolis) بر شایعترین میکروارگانیسم‌های آسیب‌زای دهان (کاندیدا آلبیکانس، استرپتوکوک موتانس، اکتینوباسیلوس) در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In vitro evaluation of different diameters of quartz fiber posts on root fracture resistance
بررسی آزمایشگاهی تأثیر قطرهای مختلف پست کوارتز فایبر بر میزان مقاومت به شکست ریشه دندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of cavity liners on micro leakage of Cl V amalgam restorations
ریزنشت ترمیمهای آمالگام Cl V با استفاده از روشهای متفاوت آماده‌سازی دیواره حفره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dimensional accuracy in multiple casting with three different elastomeric impression materials
بررسی تأثیر ریختن سه نوع ماده قالب‌گیری الاستومری در دفعات متعدد و در زمانهای خاص بر دقت کست‌های حاصل از آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

مرز توحید و شرک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 4 (2009-3)


Correlation between vertical hard and soft tissue variables of the face
بررسی همبستگی متغیرهای عمودی نسج سخت با متغیرهای نسج نرم صورت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of locally delivered phenytoin 1% on improvement of chronic periodontitis parameters
اثر تجویز ژل فنی‌توئین 1٪ در بهبود پارامترهای پریودنتال در بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative effects of selected mouthwashes on halitosis using sulphide monitoring devise
بررسی تأثیر چند دهان‌شویه بر کاهش بوی دهان با استفاده از دستگاه آشکارساز ترکیبات گوگرددار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of varnish fluoride on prevention of baby bottle tooth decay in 12- 36 months-old babies
بررسی اثرات وارنیش فلوراید در پوسیدگی ناشی از شیشه شیر در دندانهای قدامی فک بالای کودکان 12-36 ماهه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of coral (madrepora) cytotoxicity in fibroblast cell culture
بررسی سمیّت مرجان شاخ گوزنی در محیط کشت سلول‌های فیبروبلاست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the abrasive ability of three different domestic pediatric toothpastes
بررسی مقایسه‌ای میزان سایش خمیردندانهای کام، پونه و داروگر مخصوص کودکان با نمونه استاندارد خارجی (Oral-B)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Inflammation on Expression of Ki67, BCL-2 in odontogenic Kertocyst
بررسی تأثیر التهاب بر بیان نشانگرهای Ki67 و BCL-2 در ادنتوژنیک کراتوسیست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antiviral effects of different sterilization and disinfection methods on internal tubes of dental handpiece
بررسی اثر ضد ویروسی روشهای مختلف استریلیزاسیون و ضد عفونی در لوله‌های داخلی هندپیس‌های دندانپزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Traditional beliefs and behaviors of mothers and teachers related to oral health of children in rural districst of Qazvin: A qualitative study
بررسی باورها، سنتها و رفتارهای مادران و معلمان در مورد سلامت دهان کودکان در مناطق روستایی قزوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Die dimension variation in three impression taking methods
مقایسه تاثیر سه روش قالبگیری بر میزان تغییرات ابعادی دای : آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of fracture resistance in reattached anterior teeth using porcelain, composite and metal laminates
بررسی اثر کاربرد صفحه‌های پرسلنی، کامپوزیتی و فلزی بر مقاومت به شکست دندانهای قدامی Reattachment شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of missing and supernumerary teeth in 3-5 years-old, kindergarten children of Tehran
بررسی میزان شیوع فقدان دندانی و دندان اضافی در کودکان 3-5 ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

مراتب و درجات شرک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 3 (2008-12)


Comparison of Nd:YAG laser and “Seal & protect” sealant on dentin microhardness
مقایسه کاربرد لیزر Nd:YAG و ماده Protect &Seal بر سختی عاج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mean AgNOR count in giant cell containing jaw lesions
بررسی میانگین نقاط سازمان دهنده هسته در ضایعات فکی حاوی سلول ژانت با رنگ‌آمیزی نیترات نقره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

General odontodisplasia: A case report
ادنتودیسپلازی منتشر : گزارش یک مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of antioxidant agent on bond strength of composite-resin and resin modified glass ionomer to bleached enamel
بررسی و مقایسه تأثیر کاربرد آنتی اکسیدان بر استحکام باند کامپوزیت رزین و گلاس آینومر تقویت شده با رزین به مینای بلیچ شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Implant impression techniques: A review article
قالب‌گیری ایمپلنت، روشهای اصلی و مدیفیکاسیون‌ها: مروری بر مقالات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of different GI restorative techniques on microleakage of Cl II sandwich restorations
بررسی اثر روش قراردهی گلاس آینومر بر ریزنشت ترمیمهای ساندویچ Cl II
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of thermal changes in restored teeth with different post and core materials: A finite element analysis
بررسی اثر تغییر دما ناشی از محرک سرمایی روی دندان ترمیم شده با پست و کورهای متفاوت به وسیله روش اجزای محدود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biocompatibility of Zoliran and Zonalin: An experimental study
ارزیابی هیستولوژیک سازگاری بیولوژیک زولیران و زونالین در بافت زیرجلدی موشهای آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

OPN gene expression following bone resorption induced by orthodontic tooth movement in rats
بروز ژن OPN متعاقب تحلیل استخوان ناشی از حرکات ارتودنتیک دندانی درموشهای صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of locally delivered xanthan-based CHLO-SITE gel along with scaling and root planning on reduction of gingival pocket microbial counts
بررسی مقایسه‌ای اثر جرمگیری و روت پلانینگ با و بدون استفاده از CHLO-SITE بر کاهش میکروب‌های شیار لثه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between selected soft and hard tissue landmarks in 14 to 18 years-old Iranian girls with ClassII/Div 1 malocclusion
بررسی ارتباط برخی لندمارک‌های بافت سخت و نرم در افراد مؤنث 14-18 ساله دارای مال اکلوژن Cl II / Div1
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of manual glide path on better use of rotary Mtwo instruments
اثر Manual glide path بر میزان نقص یا شکستگی فایل‌های چرخشی Mtwo در درمان ریشه دندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

انسان و رسیدن به یگانگی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 2 (2008-9)


Influence of abutment surface roughness on retention of implant supported crowns luted with different provisional cements
اثر خشونت سطحی اباتمنت بر میزان گیر روکشهای متکی بر ایمپلنت سمان شده با سمانهای موقت مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

BCL-2 expression in follicular cyst and odontogenic keratocyst
بررسی بیان نشانگر BCL-2 در کیست فولیکولار و ادنتوژنیک کراتوسیست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of QTH and LED light sources, in polymerization of dual cure resin cement beneath a simulated ceramic onlay
مقایسه کارایی دو دستگاه سخت کننده نوری LED و QTH در پلیمریزه کردن سمان رزینی دوال کیور موجود در زیر انله سرامیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of two different cleansing solutions in surface bacterial plaque removal from removable orthodontic appliances
مقایسه تأثیر دو روش مختلف شستشو در رفع پلاک‌های میکروبی موجود در دستگاههای متحرک ارتودنسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Therapeutic assessment of Antrokinon on minor oral aphthous lesions
بررسی اثر درمانی آنتروکینون بر آفت مینور دهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dental instrument sterilization status in different packing systems
مقایسه میزان ماندگاری استریل در انواع مختلف بسته بندی وسایل دندانپزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Diabetes mellitus on pulp and periradicular infections:A literature review
دیابت ملیتوس و عفونتهای پالپ و پری رادیکولر: مروری بر مقالات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of rinsing direction of etched enamel surfaces on fissure sealant retention
بررسی تأثیر زاویه شستشوی سطوح اچ شده برگیر فیشورسیلنت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of flexural strength among six available restorative glass ionomer cements in Iran
بررسی استحکام خمشی شش نوع سمان گلاس آینومر ترمیمی موجود در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between renal dialysis, periodontal condition and dental caries
بررسی رابطه بین دیالیز کلیوی با وضعیت پریودنتال و پوسیدگی دندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Postoperative thermal sensitivity reduction after amalgam fillings A Clinical evaluation and presentation of a new method
بررسی بالینی نحوه کاهش حساسیت دندان در برابر تحریکات حرارتی بعد از پرکردگیهای آمالگام دندانی و ارائه یک روش جدید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between periodontal diseases and mouth breathing
بررسی رابطه بین بیماریهای پریودنتال و تنفس دهانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

مراتب و درجات توحید
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 1 (2008-6)


Correlation between serum and un-stimulated whole saliva c-erbB-2 concentrations in women with breast cancer
بررسی همبستگی اندازه های سرمی و بزاقی تومور مارکر c-erbB-2 در زنان مبتلا به سرطان سینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Immediate loading in dental implants ( A literature review )
بارگذاری فوری در ایمپلنت های دندانی : مروری بر مقالات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of some physical properties of the Acropars soft liner and Molloplast-B
بررسی برخی خواص فیزیکی لایه نرم آکروپارس و مولوپلاست B
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Students’ impressions on clinical applications of basic science courses (2003-5)
بررسی دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی دانشگاههای علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و شاهد در مورد میزان کاربردی بودن و کیفیت آموزشی دروس علوم پایه(82-1384)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical and radiographic evaluation of the Iranian brand and the original MTA in primary molars pulpotomy
بررسی موفقیت کلینیکی و رادیوگرافیک MTA ایرانی و خارجی در پالپوتومی مولرهای شیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Increased mercury release from dental amalgam restorations after brain magnetic resonance imaging
بررسی اثر قرارگیری در میدانهای الکترومغناطیسی ناشی از تصویرنگاری به روش تشدید مغناطیسی هسته برروی میزان آزاد شدن جیوه از آمالگام های دندانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Thermal analysis of an actual model of a restored second premolar tooth with different restorative materials by finite element method
آنالیز حرارتی یک مدل دقیق دندان پرمولر دوم پرشده با مواد ترمیمی مختلف به روش اجزای محدود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of adhesive type and different curing methods on micro leakage and marginal adaptation of composite veneers
تأثیر نوع ادهزیو و روشهای متفاوت نوردهی بر ریزنشت و تطابق لبه ای ونیرهای کامپوزیتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the diagnostic validity and accuracy of the spiral tomography and spiral C.T. scan in maxillary implant assessment
مقایسه دقت تشخیصی و اعتبار دو تکنیک توموگرافی اسپیرال و سی تی اسکن اسپیرال در ارزیابی محل قرارگیری ایمپلنت در فک بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative study of p53 protein and ki67 antigen in homogeneous and non-homogeneous leukoplakia
بررسی مقایسه ای رنگ پذیری پروتئین p53 و آنتی ژن Ki67 در لکوپلاکیای هموژن و غیرهموژن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of different shades of flow able composite on micro leakage of posterior restorations
بررسی اثر کاربرد رنگهای مختلف کامپوزیت سیال بر ریزنشت ترمیم خلفی کامپوزیت رزین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of rotational and vertical dimensional changes of face and jaws following the use of “Fa II “functional device in CL II female patients
بررسی تغییرات چرخشی و بُعد عمودی صورت و فکین متعاقب استفاده از دستگاه فانکشنال Fa II در دختران با مال اکلوژن cl II
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

جهان‌بینی واقع‌گرا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 4 (2008-3)


Comparison of canal transportation after preparation by 3 different rotary systems
مقایسه میزان جا به جایی کانال به دنبال آماده‌سازی با سه سیستم چرخشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In vitro evaluation of the accuracy of two new electronic apex locators in root canal length determination
بررسی آزمایشگاهی دقت دو دستگاه آپکس‌یاب الکترونیکی جدید در تعیین طول کانال ریشه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ارتباط بین بیماریهای پریودنتال و ایسکمیک قلب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A clinical comparison of Azithromycin versus Doxycycline in non-surgical periodontal treatment of smokers
مقایسه پاسخ بالینی آزیترومایسین با داکسی‌سایکلین در درمان غیرجراحی بیماران سیگاری مبتلا به پریودنتیت مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In vitro study of the effect of sodium hypochlorite and type of bonding on the shear bond strength of the composite to the bovine dentin
بررسی آزمایشگاهی اثر هیپوکلریت سدیم و نوع باندینگ بر استحکام باند برشی کامپوزیت به عاج دندان گاو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of a local made temporary cement (P-cem), with an imported brand (Temp Bond) using ISO 3107 criteria
بررسی خواص فیزیکی سمان موقت ایرانی P-Cem و سمان موقت خارجی Temp Bond در مقایسه با استاندارد ISO 3107
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of orthodontic malpractice cases and verdicts filed at the Iranian Medical Council during 1994-2004
مقایسه Malpractice ارتودنسی دندانپزشکان عمومی و متخصص در پرونده‌های سازمان نظام پزشکی در سالهای 72-1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between anti-HBs antibody level with education status and duration of practice among dentists in Qazvin city
ارتباط سطح آنتی‌بادی Anti-HBs با سطح تحصیلات و مدت طبابت در دندانپزشکان شهر قزوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biocompatibility comparison of two different sealers AH26 and Apexit: In-vivo animal model
مقایسه هیستولوژیک شدت واکنش نسجی دو نوع سیلر AH26 و Apexit در موش آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biocompatibility of eight different orthodontic materials: in-vivo rat model study
سازگاری نسجی هشت ماده ارتودنسی در بافت همبند زیرجلدی موشهای آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Homeopathy treatment and pemphigus vulgaris: case series
درمان هومیوپاتی و بیماری پمفیگوس ولگاریس: گزارش چند مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

General dental practitioners and management of traumatic dental injuries in children
بررسی آگاهی دندانپزشکان عمومی شهر تهران نسبت به درمان صدمات ناشی از ضربه به دندانها در کودکان (1382)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثر ویتامین A بر حرکت ارتودنتیک دندان در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جهان‌بینی فلسفی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 3 (2007-12)


Core Dental Journals according to Production and Citation rates
تعیین مجلات هسته دندانپزشکی با استفاده از میزان تولید و استناد به آنها در مدلاین و نمایه‌نامه استنادی علوم
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Extra oral comparison of smear layer removal from root canals when using phosphoric acid and RCprep–NaOCL: A SEM study
بررسی آزمایشگاهی مقدار حذف لایه اسمیر در کانال ریشه توسط اسید فسفریک و آر. سی. پرب – هیپوکلریت سدیم به روش SEM
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of flowable composite and resin cement on shear bond strength of porcelain veneer to enamel
مقایسه اثر کامپوزیت قابل سیلان و سمان رزینی بر استحکام برشی اتصال ونیر پرسلنی به مینا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Immediately loaded Xive and Nisastan implants the effect of macro-design on distribution of strain in surrounding bone: A finite element analysis
تأثیر ماکرودیزاین ایمپلنت‌های فوری بارگذاری شونده NISASTAN و XIVE بر توزیع تنش در استخوان اطراف به روش تحلیل اجزای محدود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modified index of orthodontic treatment needs (IOTN) assessment by senior dental students
کاربرد مدل‌های پیوندی برای تعیین میزان توافق داده‌های ترتیبی در بررسی عملکرد انترن‌های دندانپزشکی در تشخیص نیاز به درمان ارتودنسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of antioxidant agents on shear bond strength of composite and bleached enamel
بررسی تأثیر مواد آنتی‌اکسیدان بر روی استحکام برشی باند کامپوزیت با مینای بلیچ شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of micro-leakage in class V ceramic inlay restorations cemented with two different resin cements
مقایسه آزمایشگاهی ریزنشت دو سمان رزینی مختلف در اینله‌های سرامیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An unusual case of bilateral maxillary and mandibular supernumerary teeth
دندانهای اضافی دوطرفه در فک بالا و پایین: گزارش مورد
| [Abstract-EN] | [XML] |

A clinical outcome comparison of the conventional altered cast impression with a modification altered cast impression technique
مقایسه کلینیکی روش معمولی آلترد کست با یک روش تغییر یافته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of different materials used for post construction and stress distribution in the radicular dentin using finite element method
بررسی توزیع تنشهای عاج ریشه ناشی از جنسهای مختلف پست به روش آنالیز اجزای محدود در دندان سانترال بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An in vitro study of wet-bonding fissure sealant micro-leakage (Embrace)
مقایسه آزمایشگاهی ریزنشت فیشورسیلانت Wet-bonding (Embrace) با و بدون استفاده از باندینگ در شرایط آلودگی به بزاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The frequency of trigeminal neuralgia in multiple sclerosis patients referred to Iranian MS Association during 2004-2005
بررسی فراوانی نورالژی تری‌ژمینال در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به انجمن MS ایران در سال 83-84
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between intercanthal dimension and width of maxillary anterior teeth
رابطه فاصله زاویه داخلی شیار پلکی چشمها و عرض دندانهای قدامی فک بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 2 (2007-9)


Cephalometric evaluation of patients with Class III malocclusion after face mask therapy in mixed dentition period
بررسی تغییرات سفالومتریک (دندانی اسکلتی) در بیماران Cl III در دوره دندانی مختلط متعاقب استفاده از دستگاه Face mask
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In-vitro study of antifungal effects of selected herbal extracts on standard and wild strains of Candida albicans
مطالعه آزمایشگاهی اثر ضد قارچ عصاره‌های افسنطین، اکالیپتوس، پیاز، دارچین، زردچوبه، مریم گلی، نعناع و همیشه بهار بر سوش استاندارد کاندیدا آلبیکانس در مقایسه با دهان‌شویه نیستاتین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of ferrule on fracture resistance in endodontically treated teeth that were restored with bonded posts and cores
بررسی اثر فرول روی مقاومت به شکست دندانهای بازسازی شده با پست و کورهای باند شونده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Laboratory evaluation of composite wear resistance with and without occlusal index
مقایسه آزمایشگاهی مقاومت به سایش دو نوع کامپوزیت در ترمیمهای Cl I با و بدون استفاده از ایندکس اکلوزال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Shear bond strength of dentin bonding agents to coronal and radicular dentin
مقایسه استحکام باند عوامل اتصال دهنده عاجی در دو مقطع تاج و ریشه دندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The clinical effectiveness of screw type Implant “Nisastan system” in the posterior region of the mandible: A 2 year prospective study
بررسی کارآیی کلینیکی ایمپلنت‌های دندانی پیچی شکل سیستم نیساستان در ناحیه خلفی فک پایین (یک مطالعه دوساله آینده‌نگر)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Shear bond strength of Composite / Amalgam restorations: Effect of using adhesive cement
بررسی تأثیر سمان رزینی چسبنده بر استحکام اتصال برشی آمالگام و کامپوزیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The evaluation of compressive strength in three brands of zinc phosphate cement in two different powder/liquid ratios
مقایسه استحکام فشاری سمان‌های زینک فسفات Hoffmann's، DeTrey و Ariadent در دو نسبت پودر به مایع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interdental subgingival plaque removal: A comparison between hand instruments, ultrasonic scaler and Air–powder polishing devices with and without abrasive powder
مقایسه میزان حذف پلاک زیرلثه‌ای در نواحی بین دندانی توسط قلم دستی، دستگاه اولتراسونیک و سیستم پودر، هوا و آب با و بدون استفاده از پودر ساینده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of periodontal diseases and oral health status, in children with type I diabetes in Khorasan, Iran in 2002
بررسی شیوع بیماریهای پریودنتال و وضعیت بهداشت دهان در کودکان مبتلا به دیابت نوع یک در خراسان در سال 1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An evaluation of the quality of the apical seal using a dentin bonding agent as a sealer with the single cone gutta percha obturation technique
بررسی کیفیت سیل آپیکال با استفاده از یک عامل متصل شونده به عاج به عنوان سیلر در تکنیک پرکردگی کن گوتاپرکای منفرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An invitro evaluation of the effect of 10% Carbamide Peroxide on microleakage of two types of Microfilled and Hybrid Resin composites
بررسی آزمایشگاهی تأثیر کارباماید پراکساید 10% بر میزان ریزنشت دو نوع کامپوزیت میکروفیلد و هیبرید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 1 (2007-6)


In-Vitro evaluation of fracture resistance of weakened roots restored with fiber posts and tooth-colored materials
ارزیابی آزمایشگاهی مقاومت به شکست در ریشه‌های ضعیف ترمیم شده با فیبر پست‌ها و مواد همرنگ دندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Age, Gender, Years of Practice, Specialty and Number of Amalgam restorations on Mercury Concentration in Nails of dentists practicing in Tehran
بررسی تأثیر سن، جنس، سابقه شغلی، تخصص و تعداد دندانهای پر شده با آمالگام بر غلظت جیوه ناخن در دندانپزشکان تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of anxiety and depression in patients with temporomandibular disorders and healthy individuals
مقایسه اضطراب و افسردگی در افراد مبتلا به ناهنجاریهای مفصل گیجگاهی ، فکی با گروه سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of pontic width on stress distribution in abutment teeth and their supporting structures by finite element analysis
ارزیابی تنشهای منتقل شده از پانتیک به پایه‌های بریج دندانی و استخوان اطراف با تغییر پهنای باکولینگوالی آن به روش اجزای محدود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of serum interleukin-8 levels in patients with recurrent aphthous stomatitis and healthy individuals
مقایسه سطح سرمی اینترلوکین هشت در بیماران مبتلا به آفت عود کننده دهان با افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anterior tooth display in patients referred to the Faculty of Dentistry,Tehran University of Medical Sciences
ارزیابی و مقایسه نمایان شدن لبه انسیزال در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of flexure resistance between two rod and paste solders in base metal alloy
بررسی و مقایسه میزان استحکام خمشی دو نوع لحیم خمیری و میله‌ای در آلیاژ بیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Silane and bonding of Resins to Ceramic
سایلن و باند رزین - سرامیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of silk sutures and 2–ethyl–cyanoacrylate on wound closure following surgical crown lengthening using apically positioned flap surgery
مقایسه یافته‌های کلینیکی به دنبال استفاده از بخیه و چسب بافتی در بستن زخم ناشی از جراحیهای افزایش طول تاج به روش فلپ موقعیت اپیکالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the remaining smear layer following use of manual and rotary instruments with various speeds
مقایسه اسمیر لایر باقیمانده در دیواره کانال در دو روش اینسترومنتیشن دستی و چرخشی با سرعتهای متفاوت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of smear layer on the retention of custom made posts luted with two different cements
بررسی تأثیر لایه اسمیر عاجی بر میزان گیر پست‌های ریختگی با دو نوع سمان مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of different clearing techniques: An auxiliary method for studying root canal anatomy
ارزیابی تکنیک‌های مختلف شفاف‌سازی دندانها: یک روش کمکی در مطالعه آناتومی کانال دندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The survival rate of fiber-reinforced composite inlay bridges after two million load cycles: An in vitro study
تعیین درصد بقای اینله بریج‌های کامپوزیتی تقویت شده با فیبر تحت دو میلیون سیکل نیرو در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of remaining obturating material on canal walls using rotary and hand instrumentation techniques for endodontic re-treatment
بررسی مقایسه‌ای میزان مواد به جا مانده بر دیواره‌های کانال در طی درمان مجدد ریشه با استفاده از تکنیک‌های آماده‌سازی دستی و چرخشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical evaluation of Bio-Oss alone and in combination with PRP in the treatment of grade II mandibular molar furcation defects
ارزیابی بالینی بازسازی ضایعات درجه II فورکا در مولرهای فک پایین توسط Bio-Oss با و بدون پلاسمای غنی از پلاکت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 4 (2006-7)


Evaluation of microleakage in combined amalgam-composite resin restorations
بررسی میزان ریزنشت در ترمیمهای توام آمالگام و کامپوزیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of salivary contamination on shear bond strength of three different dentin adhesive systems
بررسی تأثیر آلودگی بزاقی بر روی قدرت باند برشی سه نوع سیستم مختلف مواد چسبنده عاجی (یک‌مرحله‌ای، دومرحله‌ای و سه‌مرحله‌ای)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of three different curing methods on the microleakage of cl V posterior composite restorations
بررسی میزان ریزنشت در ترمیمهای کامپوزیتی Cl v دندانهای خلفی به دنبال استفاده از سه روش متفاوت کیورینگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical comparison of mechanical and chemomechanical methods in removing deep dentinal caries
مقایسه کلینیکی دو روش مکانیکی و شیمیایی – مکانیکی در برداشت پوسیدگی عمیق عاجی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative in vitro study of Enterococcus faecalis Elimination and Debris Extrusion using Rotary RaCe and Non-Rotary FKG instruments
مقایسه دو سیستم فایل چرخشی ریس و غیرچرخشی اف. کی. جی از نظر حذف میکروبی انتروکوکوس فکالیس و دبری خارج شده (مطالعه آزمایشگاهی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of stabilization splint therapy in temporomandibular disorders
اثرات درمانی اسپلینت‌های Stabilization بر اختلالات مفصل گیجگاهی فکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Double maxillary central incisors: a case report
دندان دوتایی ثنایای پیشین فک بالا: معرفی یک مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The prevalence of Fusion and Gemination in 3-5 year-old children in Tehran
بررسی میزان شیوع دندان دوتائی در کودکان 3- 5 سال مهدکودکهای تهران بزرگ در سال 83-84
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Post insertion problems of removable prosthesis: Causes, diagnosis and treatment
مشکلات پس از تحویل در پروتزهای متحرک و بررسی علل: تشخیص و درمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of pH on the erosive potential of Iranian and imported soft drinks using atomic absorption spectrophotometry
بررسی نقش pH نوشابه‌های ایرانی و خارجی بر میزان اروژن دندانها به روش آنالیز یون کلسیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effectiveness of three Mouthwashes on Oral microflora: an in vitro study
مقایسه اثربخشی دو دهان‌ شویه ایرشای ضدعفونی کننده و ضدپلاک با کلرهگزیدین بر روی فلور میکروبی دهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An evaluation of the marginal integrity of porcelain fused to base metal crowns after extension of porcelain to the border of the margin
بررسی تأثیر گسترش پرسلن تا لبه روکشهای متال – سرامیک با فلز پایه بر انطباق مارژین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of the baseline concentration of fluoride in saliva and salivary pH levels on dmft index in 5-year-old children residing in Hamadan
بررسی ارتباط میزان فلوراید پایه و pH بزاق با dmft کودکان پنج ساله شهر همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

نظر قرآن درباره قلب (1)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 3 (2006-6)


Comparison of the efficacy of Matrica and %0.2 Chlorhexidine mouthwashes on 3-6 mm pockets in patients with chronic periodontitis
مقایسه اثر دهان‌شویه ماتریکا با کلرهگزیدین 2/0% در بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bacterial contamination of four commonly used dental materials
بررسی آلودگی باکتریایی چهار ماده پرمصرف در دندانپزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In vivo study on metal release from fixed orthodontic appliances in oral mucosa cells
بررسی میزان یون‌های فلزی آزاد شده از دستگاههای ثابت ارتودنسی در سلول‌های مخاط دهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the effect of four current Iranian processing solutions on the image quality of two dental X-ray films
بررسی تأثیر چهار نوع ماده ظهور و ثبوت رایج ساخت ایران بر کیفیت تصویر رادیوگرافیک دو نوع فیلم دندانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the solubility of conventional glass ionomer and modified cements: An in vitro study
بررسی مقایسه‌ای میزان و الگوی حلالیت سمان‌های گلاس‌آینومر کانونشنال و رزین تغییر یافته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the maintenance of root canal anatomy in severely curved resin blocks using RaCe and Flexmaster rotary systems
مقایسه دو سیستم چرخشی ریس و فلکس ماستر در حفظ آناتومی اولیه کانال در بلوک‌های رزینی با خمیدگی شدید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Treatment of periimplantitis with an Er: YAG Laser and GBR A case report
درمان التهاب اطراف ایمپلنت با استفاده از لیزر و GBR: گزارش مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of saliva and blood contamination on shear bond strength of cured dentin adhesives
بررسی میزان استحکام باند برشی دنتین باندینگ‌های سخت شده هنگام آلودگی به خون و بزاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An in vitro study of the effects of Yarrow, Chamomile and Rhubarb herbal extracts on candida albicans and common oral bacteria
بررسی آزمایشگاهی اثر عصاره‌های گیاهی بومادران، بابونه، ریوند بر قارچ کاندیداآلبیکانس و باکتری‌های شایع دهانی در سال 1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of various characteristics of Plastalgin alginate according to International ISO Standards and ADA specifications
بررسی برخی خواص آلژینات Plastalgin و مقایسه آن با استاندارد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical evaluation of caries removal in primary molars using Carisolv and rotary instruments
بررسی کلینیکی Carisol v و وسایل چرخشی در برداشت پوسیدگی در مولرهای شیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparison of apically extruded debris between conventional and 2 rotary instrumentation techniques according to the number of applications(An in vitro study)
بررسی آزمایشگاهی اثر دفعات کاربرد اینسترومنت بر مقدار خروج دبری از فورامن آپیکال با روش دستی Step back و دو نوع سیستم چرخشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 2 (2006-5)


The relationship between corresponding upper buccal cusp distance (IBD) and Gothic arch width, inter - condylar width (ICW) and inter-upper canine distance (ICD) in an Iranian population
بررسی رابطه فاصله بین کاسپ‌های باکال همنام بالا با عرض قوس گاتیک، عرض بین کندیلی و فاصله بین کانین‌های بالا در نژاد ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of environmental PH on the setting of Mineral Trioxide Aggregate
تأثیر pH محیط بر روی سخت شدن Mineral Trioxide Aggregate
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of subjective dry mouth and burning mouth syndrome in elder residents of sanitariums in Tehran, 2005
بررسی میزان فراوانی خشکی دهان علامتی و سندرم سوزش دهان در سالمندان مقیم آسایشگاههای تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Release of Residual Monomeric Methyl Methacrylate in Human Saliva after Using Acrylic Dentures
بررسی میزان منومر متیل متاکریلات آزاد شده در بزاق افراد در زمانهای مختلف پس از استفاده از رزین‌های گرماپخت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In vitro biocompatibility of eight orthodontic materials in human oral fibroblasts
بررسی سازگاری نسجی هشت ماده ارتودنسی رایج در محیط کشت فیبروبلاست‌های دهانی انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study on the effect of humidity on the surface hardness of plaster dies
بررسی اثر رطوبت بر سختی سطحی دای گچی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effect of shoulder and contra bevel preparation on fracture resistance of teeth restored with cast posts
مقایسه تأثیر دو نوع طرح تراش شولدر و بول معکوس در مقاومت شکست دندانهای بازسازی شده با پُست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An In - Vitro study on the effect of Iranian soft drinks on enamel microhardness of primary teeth
بررسی اثر نوشابه‌های گازدار بر میکروسختی مینای دندانهای شیری (آزمایشگاهی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the use of silk sutures and cyanoacrylate tissue glue after periodontal flaps in patients with moderate periodontitis
مقایسه دو روش استفاده از بخیه و چسب بافتی در بستن فلپ‌های پریودنتال در بیماران مبتلا به پریودنتیت متوسط
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Adenoid ameloblastoma with dentinoid (Case Report)
آدنوئید آملوبلاستوما همراه با دنتینویید (گزارش مورد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of mechanical surface conditioning methods on the shear bond strength of repaired composites
بررسی اثر روشهای آماده‌سازی مکانیکی سطح بر استحکام برشی باند کامپوزیت جدید به کامپوزیت قدیمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparison of the accuracy and dimensional stability between two silicon impression materials (Speedex and Irasil)
مقایسه دقت و ثبات ابعادی دو ماده قالب‌گیری سیلیکونی اسپیدکس و ایراسیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors contributing to the incompatibility between new adhesive systems and various composite resin restorations
علل ناسازگاری سیستم‌های ادهزیو نوین با انواع ترمیمهای کامپازیت رزین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Microtensile bond strength of clearfil SE bond to caries-affected dentin and normal dentin
بررسی استحکام میکروتنسایل باند Clearfil SE Bond به عاج Affected و عاج سالم شیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 1 (2006-4)


Comparison of water absorption and solubility of Acropars and Viscogel tissue conditioners
مقایسه جذب آب و قابلیت انحلال ماده بهسازی بافت آکروسافت و ویسکوژل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of sealing ability of Coltozol, Portland cement, Amalgam and MTA in furcation perforations repair
مقایسه میزان ریزنشت چهار ماده کلتوزول، سیمان پرتلند، آمالگام و ام تی آ در ترمیم پرفوریشن فورکا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of linear dimensional changes of Duralay acrylic resin in different storage media
بررسی مقایسه‌ای تغییرات ابعادی خطی آکریل خودسخت شونده دورالی در محیطهای مختلف نگهداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Helioseal F microleakage with 37% phosphoric acid and self – etch primer (In - vitro)
مقایسه آزمایشگاهی میزان ریزنشت فیشور سیلانت Helioseal Fبا استفاده از اسید فسفریک 37 % و پرایمر سلف اچ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparison on the analgesic efficacy of Ibuprofen 400 mg with Tramadol 50 mg in the reduction of pain caused by orthodontic treatment
مقایسه اثر تسکینی ایبوپروفن چهارصد میلی‌گرم با ترامادول پنجاه میلی‌گرم در کاهش درد ناشی از درمان ارتودنسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical evaluation of soft tissue surrounding prosthesis supported by implants
بررسی کلینیکی انساج نرم اطراف پروتزهای متکی بر ایمپلنت در مجروحان جنگی فک و صورت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical comparison of Persica and Chlorhexidine mouthrinses using meta – analysis technique
مقایسه اثر کلینیکی دهان‌شویه‌های پرسیکا و کلرهگزیدین با استفاده از روش متاآنالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative evaluation on E-cadherin expression in oral squamous cell carcinoma with and without regional lymph node metastasis
بررسی مقایسه‌ای بروز E-cadherin در کارسینوم سلول سنگفرشی حفره دهان با متاستاز به غدد لنفاوی ناحیه‌ای و بدون آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparison on two disinfectants: Micro10+ and Deconex 53 plus on dental instruments
بررسی اثر ضدعفونی کنند‌گی Micro 10+ و Deconex 53 Plus بر وسایل دندانپزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of microleakage of amalgam, Core Max II and light cured composite in root canal treated teeth (In - vitro)
مقایسه آزمایشگاهی ریزنشت آمالگام CoreMax II و کامپوزیت نوری در دندانهای درمان ریشه شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between dental practice and oral candidal carriage
بررسی رابطه حرفه دندانپزشکی و آلودگی دهان با قارچ کاندیداآلبیکانس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of geographic tongue, fissure tongue and partial ankyloglossia among students of three stages of school in Rasht in 2003
شیوع زبان جغرافیایی، زبان شیاردار و چسبندگی پارسیل زبان در دانش‌آموزان مقاطع سه‌گانه شهر رشت در سال 1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An investigation on the percentage of two root canals in the distal lower first molars using staining – section method (In- vitro)
بررسی درصد دوکاناله بودن ریشه دیستال مولر اول پایین با استفاده از رنگ‌آمیزی مقطع‌گیری (مطالعه آزمایشگاهی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A morphologic and anatomic evaluation of furcation area in the upper and lower first molars
بررسی آناتومیک و مورفولوژیک ناحیه انشعاب ریشه‌ها در دندانهای مولر اول دو فک بالا و پایین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An investigation on the prevalence of odontogenic tumors among children referred to the oral and maxillofacial pathology Department, Faculty of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences (1962-2002)
بررسی فراوانی تومورهای ادونتوژنیک کودکان و نوجوانان مراجعه کننده به بخش آسیب‌شناسی دهان دانشکده دندانپزشکی تهران در سالهای 1348-1381
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

شناخت تحلیلی قرآن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 5 (2005-8)


A comparative study between antimicrobial toothpastes of Pooneh, Nasim and Crest Complete on microbial plaque con-trol
بررسی و مقایسه اثر محلول خمیردندانهای ایرانی نسیم و پونه آنتی باکتریال با خمیر دندان Crest Complete بر کنترل پلاک میکروبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of spreader penetration depth on the quality of apical seal
بررسی تأثیر میزان نفوذ اسپریدر بر کیفیت سیل آپیکالی پرکردگی کانال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative study on canal preparation by three rotary sys-tems using CT scan (An in vitro study)
مقایسه آماده سازی کانال ریشه دندان توسط سه سیستم چرخشی با استفاده از سی تی اسکن (مطالعه آزمایشگاهی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An investigation on different storage media in the preserva-tion of periodontal ligament cells vitality
بررسی مقایسه ای محیطهای مختلف در حفظ حیات سلول‌های لیگامان پریودنتال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An assessment of patient's satisfaction toward endodontics department, Guilan dental school (2003 – 2004)
بررسی میزان رضایت بیماران مراجعه کننده به بخش اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی گیلان – سال 1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative study on required forces for the passage of three different dental flosses at interproximal contacts
مقایسه مقدار نیروی لازم جهت عبور سه نخ دندان مختلف از ناحیه تماسهای بین دندانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative evaluation of alveolar bone level measurement pre and at gingival surgery
بررسی مقایسه‌ای اندازه‌گیری ارتفاع استخوان آلوئول قبل و هنگام جراحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An evaluation on the relationship between fixed prosthesis (crown) and periodontal health
اثر درمانهای پروتز ثابت بر سلامت نسوج پریودنتال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical evaluation of 25% metronidazol gel application in surgical treatment of advanced chronic periodontitis
بررسی کارآیی یک نوع ژل مترونیدازول 25% در درمان جراحیهای پریودنتیت پیشرفته مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial and substantivity evaluation of 2.5% sodium hypochlorite, 0.2% cholorhexidine and distilled water as root canal irrigants (In - vitro)
ارزیابی اثر ضدباکتریایی و دوام اثر هیپوکلریت سدیم 5/2%، کلرهگزیدین 2/0% و آب مقطر جهت شستشوی کانال (In vitro)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of apical transport in three rotary systems and one modified technique
بررسی مقایسه‌ای میزان انحراف آپیکال متعاقب استفاده از سه نوع وسیله روتاری به روش کارخانه و یک روش اصلاح شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibiotic prescription among Yazd dental practitioners in the year of 2004
بررسی عادات تجویز آنتی بیوتیک در بین دندانپزشکان عمومی شهر یزد در سال 1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Traditional treatments of periodontal disease in Iran
درمانهای سنتی بیماریهای پریودنتال در ایران: بررسی کتابخانه‌ای و شرکتهای دارویی – گیاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of periodontal status by CPITN among (35-44) – year – old population in Khoramabad (2002)
بررسی شاخص CPITN در گروه سنی 35-44 ساله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر خرم آباد در سال 1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 4 (2005-7)


Radiographic evaluation of condylar shape in Cl I and Cl III malocclusion
بررسی رادیوگرافیک شکل کندیل در مال‌اکلوژن Cl III, Cl I در دانشکده دندانپزشکی یزد سال 1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between sweetness preference and dental caries in mother child pairs
بررسی رابطه میزان علاقه به شیرینی و پوسیدگی دندان مادر و کودک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the post – amalgam filling urinary mercury levels of children treated consciously VS. unconsciously
مقایسه مقدار جیوه ادرار کودکان به دنبال انجام ترمیمهای آمالگام در مطب و تحت بیهوشی عمومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Bilpron on the reduction of colony counts of some bacteria existing in dental unit waterlines
بررسی تأثیر بیلپرون بر کاهش کلنی‌های تعدادی از باکتری‌های محیطی آلوده کننده مجاری آب یونیت‌های دندانپزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of stresses transferred to the implant supported overdentures with bar, ball and zaag attachments through photoelasticity
مقایسه نحوه انتشار نیروها بین سه نوع اتچمنت Bar، Ball و Zaag در اوردنچرهای متکی بر ایمپلنت در فک پایین با روش فتوالاستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of periodontal indices in closed flap operation technique of impacted teeth exposure
ارزیابی پارامترهای پریودنتالی در دندانهای نهفته اکسپوز شده به طریق جراحی Closed Flap Operation
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of thermocycling and cyclic loads on the amount of microleakage of resin bonded restorations
بررسی اثر ترموسایکلینگ و نیروهای سایکلیک بر میزان ریزنشت ترمیمهای باند شونده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of dentin bonding agents (DBA) coronal leakage in root canal therapy (In – Vitro)
اثر مواد چسبنده به عاج (DBA) بر ریزنشت تاجی در درمان کانال ریشه دندان (مطالعه آزمایشگاهی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Stimulated and unstimulated whole saliva compositions of dental female students, Tehran University of Medical Sciences in 2005
ترکیب بزاق کامل تحریکی و غیرتحریکی در دانشجویان دختر دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of relative frequency of chronic atrophic candidosis in patients with denture referred to dental offices in Yasouj (2003)
بررسی فراوانی نسبی عفونت کاندیدای مزمن آتروفیک در بیماران دارای دنچر مراجعه کننده به مطبهای شهر یاسوج 1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of healing in the periapical lesions of dogs with or without obturation in prepared root canals
بررسی تأثیر پر کردن یا پر نکردن کانال دندانهای پاکسازی شده در ترمیم ضایعات پری‌آپیکال سگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 3 (2005-6)


گفتمان علمی: پرسش از شما پاسخ از ما
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of cryotherapy on erosive oral Lichen Planus in patients referred to dental faculty of Shahed University and Razi Hospital (2003-2004)
اثر کرایوتراپی بر لیکن پلان اروزیو مخاط دهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of oral mucosal pigmentation among patients referred to the faculty of dentistry, Guilan University of Medical Sciences
بررسی فراوانی پیگمانتاسیون مخاط دهان در مراجعه کنندگان به دانشکده دندانپزشکی گیلان در سال 1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparison of transportation and time of canal preparation with stainless steel hand instruments and Ni-Ti rotary systems (In – Vitro)
مقایسه میزان تغییر شکل نهایی و زمان آماده سازی کانال دندان با استفاده از فایل دستی استنلس استیل و سیستم های چرخشی نیکل تیتانیوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synchronous lingual granular cell tumor and squamous cell carcinoma (case report)
وقوع همزمان گرانولرسل تومور و اسکواموس سـل کارسینومای زبانی (گزارش مورد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An investigation on the distribution pattern of referred odontogenic pain from posterior teeth in the different head and neck areas
بررسی الگوی انتشار درد ارجاعی ناشی از دندانهای خلفی فک بالا و پایین در نواحی مختلف سر و گردن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of different dentin bonding agents on nanoleakage and hybrid layer thickness
بررسی تأثیر مواد باندینگ عاجی با حلالهای مختلف بر نانولیکیج و ضخامت لایه هیبرید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparison of the impact strength between Acropars and Meliodent acrylic resins
مقایسه استحکام ضربه ای آکریل گرماسخت آکروپارس و ملیودنت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of core preparation time on the retention of cemented cast post
بررسی اثر زمانهای مختلف تراش اصلاحی بر گیر پست و کورهای سمان شده با سمان زینک فسفات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the effectiveness of cooling by cryosurgery in cat's inflamed pulp anesthesia
بررسی کاربرد سرما با دستگاه کرایوسرجری در بی حس کردن دندانهای با پالپ آماسی در گربه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An investigation on the cause of the removal of mandibular impacted third molar and its relationship with various types of impaction
علل خارج کردن دندان عقل نهفته پایین و ارتباط آن با انواع نهفتگی دندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparison of microleakage between two retrograde filling materials (MTA and Amalgam) using dye leakage method
مقایسه میزان ریزنشت دو نوع ماده پرکننده انتهای ریشه (آمالگام و MTA) با روش نفوذ رنگ (مطالعه آزمایشگاهی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative study of bone and lamellar bone formation in Peripheral Giant Cell Granuloma and Peripheral Ossifying Fibroma
مقایسه میزان تشکیل استخوان و استخوان لاملار در گرانولوم سلول ژانت محیطی و فیبروم اسیفیه محیطی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dental fear and anxiety among dental and medical students of Babol University of Medical Sciences
بررسی میزان ترس و اضطراب از دندانپزشکی در دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 2 (2005-5)


Evaluation of emergency equipment and drugs in Karaj urban dental clinics and the ability of dentists to use them
بررسی وضعیت تجهیزات و داروهای اورژانس در مطبهای مناطق شهری کرج و توانایی دندانپزشکان در استفاده از آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of posterior crossbite in (3-5) years – old nursery schools' children in Zahedan in 2002 - 2003
بررسی شیوع کراس‌بایت خلفی در کودکان 3-5 ساله مهد کودکهای شهر زاهدان در سال 1381
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between clinical and histopathological diagnosis of oral lesions surgery in the city of Rasht (2000-2002)
بررسی میزان همخوانی تشخیص بالینی و هیستوپاتولوژیکی در ضایعات جراحی شده دهان در شهر رشت سالهای 79-1381
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An evaluation on the etiology and clinical characteristics of oral lesions in cancerous patients after chemotherapy, Mashhad Immam Reza hospital
بررسی اتیولوژی و خصوصیات بالینی ضایعات دهانی در مبتلایان به سرطان پس از شروع شیمی درمانی در بیمارستان امام رضا«ع» مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of patients' satisfaction referred to Dentistry Faculty, Tehran University of Medical Sciences in 2003
بررسی میزان رضایت بیماران مراجعه‌کننده به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study on the rate of knowledge and use of denture adhesives among Tehran dental practitioners in 2004
بررسی میزان آگاهی و عملکرد دندانپزشکان عمومی شهر تهران از چسب پروتز کامل در درمان بیماران در سال 1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An evaluation on the effects of 37% phosphoric acid and self – etching primer on shear bond strength of enamel
بررسی اثر اسید فسفریک 37% و پرایمر سلف اچ بر استحکام باند برشی به مینا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of clinical and histological parameters in patients with oral squamous cell carcinoma referred to Tehran Faculty of Dentistry (1966 – 2002)
بررسی پارامترهای کلینیکی و هیستولوژیکی بیماران مبتلا به اسکواموس سِل ‌کارسینومای حفره دهان در دانشکده دندانپزشکی تهران سالهای 45-1381
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of the level of serum zinc among patients with geographic tongue
تعیین میزان سرمی روی (ZN) در بیماران مبتلا به زبان جغرافیائی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of vaccination against hepatitis B and infection control compliance among dentists participated in 42nd international congress of Iranian dentists
بررسی وضعیت واکسیناسیون دندانپزشکان شرکت‌کننده در چهل و دومین کنگره بین‌المللی دندانپزشکان ایران در مقابل هپاتیت B و رفتارهای کنترل عفونت در آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative study on the effects of four commercial chewing gums on PH, bacterial count and streptococcus mutans of saliva
مقایسه تاثیر چهار نوع آدامس تجاری بر PH، تعداد کل باکتری‌ها و تعداد استرپتوکوک موتانس بزاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of eugenol – containing temporary restorations on the microleakage of composite restorations (In - Vitro)
بررسی اثر مواد ترمیم موقت اوژنل‎دار بر ریزنشت ترمیمهای کامپوزیت (مطالعه آزمایشگاهی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative study on shear bond strength of a new cyanoacrylate and a conventional composite resin for orthodontic bondings
مقایسه استحکام برشی باند یک نوع سیانوآکریلات جدید با یک نوع کامپوزیت رایج برای باندینگ براکت‌های ارتودنسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 1 (2005-4)


Effects of dentistry students' employment on their academic success (2003-2004)
تأثیر اشتغال دانشجویان دندانپزشکی بر موفقیت تحصیلی آنان در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال (82-1383)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of HBSAb titer among members of board, residents and students of Faculty of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences after 3 vaccination doses in (2002-2004)
بررسی تیتر HBSAb در اعضای هیأت علمی، دستیاران و دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران پس از سه دوره واکسیناسیون در سال 81-83
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of stress distribution in endodontically treated teeth, restored with post and crown by finite element analysis
بررسی توزیع تنش در دندانهای بازسازی شده با پست و کور بعد از درمان ریشه به روش اجزای محدود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative study of coronally advanced flap technique with and without use of EDTA gel in the treatment of gingival recession
بررسی مقایسه‌ای تکنیک فلپ کرونالی با یا بدون کاربرد ژل EDTA در درمان تحلیل لثه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Success rate of immediate loading of single OPILS implants of Neo-Dent system
بازسازی Immediate load تک دندانی با ایمپلنت‌های دندانی OPILS سیستم نئودنت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between balancing premature contacts and temporomandibular disorder
بررسی ارتباط تماسهای پیش رس سمت غیرکارگر و اختلالات مفصل گیجگاهی فکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of convergence of the axial walls on the retention of full veneer crowns
بررسی تأثیر زاویه تراش دیواره های محوری دندان بر میزان گیر روکشهای کامل تاجی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on dental anomalies among children with lip and palate clefts in Mashhad Dental School (2000)
بررسی آنومالی های دندانی در کودکان مبتلا به شکاف لب و کام مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال 1379
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey on the prevalence of occlusal interferences in central relation in posterior crowns
بررسی شیوع تداخلات اکلوزالی در رابطه مرکزی کراون‌های خلفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Longitudinal study of time and sequence of primary teeth eruption in children, residents in Tehran, from birth (2000-2002)
بررسی طولی زمان و ترتیب رویش دندانهای شیری در کودکان ساکن شهر تهران از بدو تولد (سالهای 79-1381)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Wear comparison between three types of Brelian, Super brelian and Ivocolar artificial teeth ( In - vitro)
بررسی مقایسه ای میزان سایش دندانهای مصنوعی ایرانی (برلیان و سوپر برلیان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 4 (2004-7)


An investigation on oral health and hygiene knowledge among ‌ 2000health system personnel of Yazd and Taft in
بررسی‌ میزان‌ آگاهی‌ بهورزان‌ شهرستانهای‌ یزد و تفت‌ از بهداشت‌ ‌دهان‌ و دندان‌ در سال‌ 1379
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

‌Comparison of microleakage in different methods of restoration ‌in posterior Clv cavities
‌مقایسه‌ میزان‌ ریزنشت‌ در روشهای‌ ترمیم‌ حفرات‌Clv در دندانهای‌ خلفی‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

‌A comparison on the amount of root coverage by two techniques: ‌Connective tissue graft and bioabsorbable bovine collagen ‌membrane
بررسی‌ مقایسه‌ای‌ کاربرد پیوند بافت‌ همبندی‌ و ممبران‌ قابل‌ جذب‌ ‌‌کلاژنه‌ گاوی‌(Biomend) در پوشش‌ سطح‌ ریشه‌های‌ عریان‌ شده‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

‌A comparison on dentofacial cephalometric measurements ‌‌between two mouth breathing groups with anterior and posterior ‌obstructions of nasal airway
‌مقایسه‌ معیارهای‌ سفالومتری‌ دنتوفاسیال‌ در دو گروه‌ از بیماران‌ تنفس‌ دهانی‌ ‌‌با انسداد قدامی‌ و خلفی‌ بینی‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

‌Evaluation of blood pressure changes following the injection ‌of anesthetic drugs containing Adrenaline
‌بررسی‌ تغییرات‌ فشار خون‌ به‌ دنبال‌ تزریق‌ داروی‌ بی‌حسی‌ حاوی‌ آدرنالین‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Microbiological analysis of radiographic films and tubes ‌‌(2001in private and public dental radiographic centres in Yazd(
‌بررسی‌ میکروبیولوژیک‌ تیوب‌ و پوشش‌ فیلم‌ رادیوگرافی‌ در مراکز دولتی‌ ‌و خصوصی‌ رادیوگرافی‌ دندانی‌ شهر یزد در سال‌ 1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

An investigation on the adhesion of two endodontic sealers‌ ‌AH 26, Dorifill) to dentin (
‌بررسی‌ میزان‌ چسبندگی‌ دو نوع‌ سیلر رایج‌ مورد استفاده‌ ‌در اندودنتیکس‌(AH62 , Dorifill) با عاج‌ دندان‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Stress analysis of all-ceramic three-unit dental bridges ‌using finite element method
‌آنالیز تنش‌ بریج‌ سه‌ واحدی‌ تمام‌ سرامیک‌ جهت‌ بررسی‌ تأثیر زوایای‌ تقارب‌‌ دندانهای‌ پایه‌ به‌ کمک‌ روش‌ اجزای‌ محدود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

‌An investigation on stress distribution of the anterior maxillary‌ ‌teeth PDL during the application of intrusive forces in midline
‌ ‌بررسی‌ توزیع‌ تنش‌ در لیگامان‌ پریودنتال‌ دندانهای‌ قدامی‌ فک‌ بالا‌ هنگام‌ اعمال‌ نیروی‌ اینتروزیو در میدلاین‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

‌An investigation on the symmetry of total teeth size‌ in the right and left sides of dental arches among people‌ ‌with normal occlusion
‌بررسی‌ تقارن‌ مجموع‌ اندازه‌ دندانهای‌ دائمی‌ در دو سمت‌ قوس‌ فکی‌‌ ‌در افراد با اکلوژن‌ نرمال‌ - مشهد سال1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 3 (2004-6)


‌A comparative study between citanest and mepivacaine ‌‌on high blood pressure in hypertensive patients
‌بررسی‌ مقایسه‌ای‌ اثر سیتانست‌ و مپی‌ واکائین‌ ‌بر روی‌ فشار خون‌ بیماران‌ مبتلا به‌ فشار خون‌ بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

‌Assessment of canal configuration in mandibular anterior ‌teeth extracted in the city of Isfahan and patients treated‌‌in Endodontics Department of Isfahan Faculty of Dentistry
‌بررسی‌ توزیع‌ فراوانی‌Canal configuration دندانهای‌ قدامی‌ خارج‌ شده‌‌ ‌فک‌ پایین‌ در شهر اصفهان‌(In vitro) و بیماران‌ مورد درمان‌ در بخش‌ ‌عمومی‌ و تخصصی‌ اندودنتیکس‌ دانشکده‌ دندانپزشکی‌ اصفهان‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

‌A comparison on the effects of blood contamination‌ ‌on microleakage of composite and compomer ClV restorations‌ ‌using an All-in-one adhesive
‌بررسی‌ مقایسه‌ای‌ تأثیر آلودگی‌ خون‌ بر درجات‌ ریزنشت‌ ترمیمهای‌ClV‌‌کامپوزیت‌ و کامپومر با استفاده‌ از یک‌ ادهزیوAII- in - one
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

‌Differential diagnosis of myoxid lesions in head and neck area ‌‌with special staining of mucin
‌تشخیص‌ افتراقی‌ ضایعات‌ با نمای‌ بافت‌شناسی‌ میکسویید در ناحیه‌ ‌‌سر و گردن‌ به‌ کمک‌ بافت‌شناسی‌ و رنگ‌آمیزی‌ اختصاصی‌ موسین‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

‌edzEvaluation of treatment prognosis in traumati ‌anterior teeth in dental schools of Shaheed Beheshti ‌and Tehran during 1995-2000
‌‌پیش‌ آگهی‌ درمان‌ در دندانهای‌ تروماتیزه‌ قدامی‌ در مراجعان‌ به‌ ‌‌دانشکده‌های‌ دندانپزشکی‌ شهید بهشتی‌ و تهران‌ در سالهای‌ 1379-1374
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

‌Differences in color perception among dental students of Rafsanjan in 2003
‌تفاوت‌ و تغییر پذیری‌ در ادراک‌ رنگ‌ در دانشجویان‌ ‌دانشکده‌ دندانپزشکی‌ رفسنجان‌ در سال‌ 1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Evaluation of radiation absorption by thyroid gland and eye lens in trophy panoramic radiography
‌بررسی‌ میزان‌ جذب‌ اشعه‌ در غده‌ تیرویید و عدسی‌ چشم‌ ‌در رادیوگرافی‌ پانورامیک‌ تروفی‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Clinical comparison of pulpal anesthesia resulting from two ‌‌mandibular block anesthetic techniques: conventional ‌and Gow - Gates
‌مقایسه‌ کلینیکی‌ بی‌حسی‌ پالپی‌ ناشی‌ از دو تکنیک‌ بلاک‌ فک‌ پایین‌ ‌Conventional وGow-Gates
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

‌of Nd: YAG laser and dentin binding agents in dentin ‌hypersensitivity
‌مقایسه‌ دوام‌ اثر کاربرد لیزرNd: YAG‌و دنتین‌ باندینگ‌ها در رفع‌ حساسیت‌ دندانها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

A comparative study on the dentin thickness under proximal ‌carious in bitewing radiographs and tooth structure
‌بررسی‌ و مقایسه‌ ضخامت‌ عاج‌ در زیر پوسیدگیهای‌ پروگزیمالی‌ ‌در کلیشه‌ رادیوگرافی‌ بایت‌ وینگ‌ و نسج‌ دندان‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Role of cusp coverage in the protection of unsupported enamel in posterior composite restorations
‌نقش‌ پوشش‌ کاسپ‌ در تقویت‌ مینای‌ فاقد پشتیبان‌ ‌‌در ترمیمهای‌ خلفی‌ کامپوزیت‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Cilnical comparison between free gingival graft with citric acid) subepithelial connective tissue graft) ‌in denuded roots coverage
مقایسه کلینیکی پیوند آزاد لثه (همراه اسید سیتریک)با پیوند بافت همبند زیر اپی تلیالی در پوشش ریشه های عریان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 15, Number 3 (2003-10)


بررسی تاثیر آماده سازی سطح ریشه با و بدون تتراسایکلین هیدروکلراید بر میزان پوشش ریشه توسط پیوند بافت همبندی آزاد تحت مخاطی پایه دار
| [XML] |

بررسی اثر سیستم آمالگام باند بر استحکام اتصال آمالگام جدید به آمالگام قدیمی در ترمیم حفرات Cl II
| [XML] |

بررسی رعایت کنترل عفونت در مطبها و درمانگاههای دندانپزشکی شهر ورامین
| [XML] |

بررسی وضعیت سلامت دهان و دندان دانش آموزان 13-15 ساله شهرستان رضوانشهر در سال 1380
| [XML] |

مقایسه اندازه‌های شش دندان قدامی فک بالا با اندازه های دندانهای مصنوعی موجود در ایران
| [XML] |

بررسی میزان DMFT‌و برخی عوامل موثر بر آن در کودکان 12 ساله شهرستان صومعه سرا در سال 1381
| [XML] |

بررسی شیوع و وضعیت نهفتگی دندانهای نهفته در مراجعان به دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی بین سالهای 1378-1382
| [XML] |

بررسی رابطه بین تماسهای زودرس دندانی و ضایعات فاقد پوسیدگی طوق دندان
| [XML] |

بررسی نقش Bio-Oss به عنوان یک ماده پیوندی در Guided bone regeneration : مطالعه هیستولوژیک
| [XML] |

Volume 15, Number 2 (2003-8)


مقایسه شیوع پیگمانتاسیون مخاط دهان در افراد سیگاری و غیرسیگاری مراجعان به بخش بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی یزد در سال 1379
| [XML] |

بررسی میزان همراهی ضایعات پوستی و دهانی لیکن پلان در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی لقمان حکیم در تابستان 1381
| [XML] |

بررسی فراوانی انواع ضایعات ناشی از پروتزهای متحرک دندانی در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی تهران در سال 79-80
| [XML] |

مقایسه اثر کاربرد مسواک با الیاف انحنادار و مسواک معمولی در برداشت پلاک از سطوح مختلف دندانی به روش باس
| [XML] |

بررسی شیوع ژنژویت در دانش آموزان 8-11 ساله مدارس ابتدایی یزد
| [XML] |

میزان عدم تطابق مارجین قابل قبول از نظر کلینیکی در رستوریشن های ریختگی سمان شونده
| [XML] |

مقایسه اثرات دهان شویه های کلرهگزیدین 2/0٪ و پرسیکا در کنتذل پلاک میکروبی بعد از جراحی پریودنتال
| [XML] |

جایگزینی تک دندانی مولرهای فک پایین با دو ایمپلنت پیچی (ILS) سیستم نئودنت (ساخت ایران)
| [XML] |

مقایسه واکنش استخوانی به (MTA) Mineral Trioxide Aggregate خارجی (Proroot) و داحلی (Root) بر روی استخوان پریتال در موش صحرایی
| [XML] |

Volume 15, Number 1 (2003-4)


معرفی و مقایسه روشهای مختلف درجه بندی هیستولوژیک در اسکواموس سل کارسینومای دهانی و نقش آنها در پیش آگهی
| [XML] |

سمان های رزینی و سیستم های باندینگ
| [XML] |

بررسی کارآیی سوند در تشخیص پوسیدگیهای باقیمانده در تهیه حفرات دندانی جهت ترمیم
| [XML] |

تعیین فراوانی انواع ضایعات دندانی در مراجعان به بخش دندانپزشکی سازمان پزشکی قانونی کشور در سال 1381
| [XML] |

بررسی شیوع ضایعات دهانی مبتلایان به پسوزیاریس مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی لقمان حکیم در سال 1381
| [XML] |

بررسی و مقایسه توزیع فراوانی Canal configuration دندان پرمولر دوم فک بالا In vitro در شهر اصفهان و In vivo در بیماران مورد درمان در بخش عمومی و تخصصی اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی اصفهان
| [XML] |

بررسی میزان موفقیت و شکست درمان ریشه بر حسب سطح پرکردگی کانالها در بیماران مورد درمان بخش اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی در سالهای 77-79
| [XML] |

بررسی میزان تاثیر روش آموزشی Oral health game بر وضعیت بهداشت دهان و دندان دانش آموزان شهر اصفهان
| [XML] |

بررسی تاثیر تعداد رینگ لاینرهای مرطوب بر تطابق مارجین کراون ریختگی
| [XML] |

Volume 14, Number 4 (2003-1)


بررسی دقت ابعادی محصولات گچی Type IV مورد استفاده در تهیه دای پروتز ثابت
| [XML] |

عود آملوبلاستومای فک پایین در پیوند دنده اتوژن (گزارش مورد)
| [XML] |

بررسی کلینیکی و میکروبیولوژیک تجویز کوآموکسی کلاو در بهبود پریودنتیت موضعی مهاجم با روشهای جراحی و جرم گیری
| [XML] |

ارزیابی خطر پوسیدگی (Caries risk asessment) در کودکان هفت ساله منطقه شش تهران
| [XML] |

مقایسه کلینیکی تاثیر دو خمیردندان پرسیکا ساخت کرمان و داروگر بر شاخصهای پلاک و لثه ای
| [XML] |

بررسی سه خصوصیت فیزیکی در گچهای سخت ایرانی (پارس دندان و الماس)
| [XML] |

بررسی شاخصهای قابل اندازه گیری صورت و طول و عرض دندان سانترال راست فک بالا
| [XML] |

بررسی مقایسه ای تطابق نسجی Roth ایرانی و خارجی و سیلر Apexit بر روی بافتهای زیرجلدی موش
| [XML] |

بررسی تاثیر روشهای سیلندرگذاری با رینگ و بدون رینگ بر تطابق مارجین کراون ریختگی
| [XML] |

Volume 14, Number 3 (2002-11)


اثر هیپوکلریت سدیم بر مواد قالب گیری هیدروکلوئید غیر قابل برگشت از نظر خشونت سطحی و سختی کست های گچی
| [XML] |

مقایسه آزمایشگاهی میزان ریزنشت آمالگامهای Cinamax و Aristaloy در حفرات Cl II به روش نفوذ رنگ
| [XML] |

بررسی اثرات کاربرد ماده بنیادی دمینرالیزه استخوان در ترمیم حفره آلوئولی مشهای دیابتیک نوع یک
| [XML] |

مقایسه اثر ضد درد Rofecoxib (مهار کننده CoxII) با Ibuprofen به دنبال درمان یک جلسه ای ریشه دندان
| [XML] |

بررسی اثر کوتاه کردن سطح اکلوزال در کاهش درد بعد از Instrumentation
| [XML] |

بررسی هیستوپاتولوژیک تاثیر بیماریهای پیشرفته پریودنتال بر روی پالپ
| [XML] |

بررسی و تعیین مقدار Wit s در کودکان 9-12 ساله شیرازی
| [XML] |

بررسی Bone probing در تعیین ارتفاع استخوان در مقایسه با اندازه گیری ارتفاع آن به هنگام جراحی
| [XML] |

Volume 14, Number 2 (2002-8)


ارزیابی و میزان cpitn در زنان باردار و شیرده شهر ایلام سال 1375
| [XML] |

اثر هیپوکلریت سدیم بر مواد قالب گیری هیدروکلوئید غیر قابل برگشت از نظر ثبات ابعادی و ثبت جزئیات در کست های گچی
| [XML] |

بررسی تاثیر ژل تتراسیکلین 2٪ ، ساخت دانشکده داروسازی کرمان در بهبود نتایج درمانی جراحی فلپ تغییر یافته و یدمن
| [XML] |

بررسی دلایل ارجاع بیماران به بخش بیماریهای خاص دانشکده دندانپزشکی اصفهان جهت درمان، تحت بیهوشی عمومی (سال 78-79)
| [XML] |

بررسی میزان موفقیت تکنیک جراحی rESECTIVE در درمان دندانهای مولر مبتلا به گرفتاری فورکیشن
| [XML] |

بررسی اپیدمیولوژی برخی ضایعات دهان و تنوعات طبیعی در دانشجویان دندانپزشکی 18 تا 28 ساله دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1378
| [XML] |

بررسی ارتباط موقعیت نهفتگی دندان عقل پایین با میزان تحلیل استخوان دیستال مولر دوم پس از خارج کردن دندان
| [XML] |

بررسی دقت و تغییر ابعادی ماده قالب گیری دورالیت (ایرانی) و مقایسه آن با ماده قالب گیری لورالیت (خارجی)
| [XML] |

Volume 14, Number 1 (2002-5)


بررسی میزان جذب زطوبت مخروطهای کاغذی مختلف
| [XML] |

بررسی رادیوگرافیک تغییرات دندانی اسکلتی متعاقب اکسپانشن سریع فک بالا توسط پلاک متحرک
| [XML] |

تاثیر پرایمر عاجی بر استحکام برشی باند کامپوزیت به مینا
| [XML] |

اتوکلاو در دندانپزشکی
| [XML] |

بررسی دقت ابعادی محصولات گچی Type IV مورد استفاده در تهیه دای پروتز ثابت
| [XML] |

هیپوپلازی دندانهای شیری : گزارش مورد
| [XML] |

بررسی فراوانی بی دندانی های پارسیل بر اساس طبقه بندی کندی در شهر یزد
| [XML] |

مقایسه ریزنشت سه ماده ترمیمی موقت مورد استفاده در معالجه ریشه
| [XML] |

Volume 13, Number 4 (2002-2)


بررسی اپیدمیولوژی پروتزهای موجود در گروههای سنی منتخب جمعیت استان تهران در سال 1374
| [XML] |

بررسی مقایسه میزان تریسموس و تورم در جراحی دندان عقل نهفته فک پایین به دنبال مصرف دهان‌شویه کلرهگزیدین ، بتادین و سرم فیزیولوژی
| [XML] |

بررسی مقایسه ای ابعاد آنتروپومتریک ناحیه کرانیوفاشیال مبتلایان به تالاسمی ماژور 17-21 سال و افراد طبیعی در استان اصفهان
| [XML] |

بررسی مقایسه ای تاثیر روشهای مسواک زدن Modified bass و Rolling و مدت زمانهای سه و پنج دقیقه بر کنترل پلاک میکروبی
| [XML] |

بررسی مقایسه ای میزان اعتبار تشخیصی آزمونهای حیاتی پالپ در اندودنتیکس
| [XML] |

بررسی فلور باکتریایی کانال ریشه در دندانهای دارای ضایعه پری آپیکال
| [XML] |

بررسی ارتباط Rampant caries با وضعیت بزاق در کودکان چهار تا پنج ساله ساکن شهر تهران
| [XML] |

بررسی قدرت باند برشی باندینگ‌های مختلف One bottle, self etching primer و Multistep به مینا و عاج
| [XML] |

Volume 13, Number 3 (2001-11)


نگاهی نو به یک بیماری قدیمی (مروری بر طبقه بندی بیماریهای پریودنتال)
| [XML] |

کاربرد سیانوآکریلات به جای نخ بخیه در ترمیم مخاط دهان
| [XML] |

مروری بر روشهای تشخیص پوسیدگی
| [XML] |

بررسی میزان علاقه دانشجویان دانشکده های دندانپزشکی شهر تهران به ادامه تحصیل در رشته های مختلف تخصصی
| [XML] |

بررسی شیوع کمبود دندانی در مال اکلوژن های مختلف در بیماران مراجعه کننده به بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی شیراز
| [XML] |

بررسی اثر خارج کردن دندانهای پره مولر اول روی زاویه مولر سوم رویش نیافته
| [XML] |

ارزیابی آزمایشگاهی مقاومت دندانهای اندو شده در مقابل شکستگی با روشهای متفاوت ترمیم تاج
| [XML] |

ارزیابی کیفیت و طیف اثر محلول میکروتن
| [XML] |

Volume 13, Number 2 (2001-7)


پریودنتیت ریسک فاکتوری برای آتریواسکلروزیس
| [XML] |

مبانی و روش کاربرد سیستم ایمپلنت نئودنت
| [XML] |

بررسی بهداشت دهان و وضعیت لثه کودکان هشت تا ده ساله دارای انواع مال اکلوژن
| [XML] |

مقایسه استحکام اتصال یک نوع دندان مصنوعی ایرانی (مرجان) به رزین های پایه پروتز توسط چهار روش آماده سازی
| [XML] |

فلورایداسیون شیر در عرصه تحقیقات جهانی
| [XML] |

بررسی و مقایسه میزان التهاب ناشی از استفاده از نخهای بخیه قابل جذب در مخاط دهان
| [XML] |

بررسی Korkhous index در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران با اکلوژن C II نرمال
| [XML] |

بررسی شیوع آسیبهای دندانی و عوامل وابسته به آن در کودکان
| [XML] |

Volume 13, Number 1 (2001-5)


بررسی شیوع شاخصهای اورجت، اوربایت و کراس بایت در دانش آموزان 11- 13 ساله شهرستان مهران در سال 1376
| [XML] |

ارائه چند فرمولاسیون خمیردندان ضد پلاک و مقایسه آن با برخی از فرآورده‌های تجاری
| [XML] |

بررسی ایمونوژنتیک ناهنجاریهای شکاف لب و کام در بیماران ایرانی
| [XML] |

بررسی رابطه شیوع پوسیدگیهای زودرس با عادت تغذیه در خواب نزد گروهی از نوزادان و نوپایان در شهر کرمان
| [XML] |

بررسی کلینیکی و رادیوگرافی کاربرد سیستمیک آموکسی سیلین و مترونیدازول در درمان بیماری پریودنتال پیشرفته
| [XML] |

ارزیابی تاثیر Drain‌بر عوارض بعد از جراحی دندانهای مولر سوم نهفته ماندیبل به روش متقاطع در مقایسه همزمان با بستن اولیه
| [XML] |

بررسی میکروسکوپی تاثیر پرتوهای لیزر کم توان هلیوم - نئون بر روند ترمیم ضایعه عصب فاسیال
| [XML] |

بررسی اپیدمیولوژیک پوسیدگی مولرهای اول دائمی کودکان 6، 9 و 12 ساله شهر کرمانشاه
| [XML] |

Volume 12, Number 4 (2001-1)


بررسی شیوع روابط اکلوژنی مختلف در دانش آموزان 11 تا 13 ساله شهرستان مهران در سال 1376
| [XML] |

بررسی اپیدمیولوژی ضایعات زبان در دانشجویان زبان در دانشجویان 28-18 ساله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1378
| [XML] |

درمان پروتزی بیمار همی ماگزیلکتومی
| [XML] |

بررسی سفالومتریک در نوجوانان شیرازی دارای اکلوژن نرمال
| [XML] |

روشهای تشخیصی در بیماریهای دهان
| [XML] |

تاثیر استفاده از باند مینایی به همراه فیشور سیلنت در میزان پیشگیری از پوسیدگی
| [XML] |

بررسی اثر سالکوسریل به صورت Single dose بر کاهش درد پس از جراحی پریودنتال
| [XML] |

بررسی توزیع تنش در فک پایین با تغییر ناحیه جوش (Bitting) در پروتز کامل به روش اجزای محدود
| [XML] |

Volume 12, Number 3 (2000-11)


مروری بر روشهای مختلف دبریدمان سطح ریشه
| [XML] |

تحلیل لثه قسمت دوم : مروری بر روشهای گوناگون کاربرد بافتهای پیوندی جهت درمان تحلیل لثه
| [XML] |

رویش با اعمال نیرو (Forced eruption)
| [XML] |

استفاده از سایلاستیک به عنوان غشا جهت ترمیم استخوان (تحقیقی بر روی حیوان)
| [XML] |

ارزیابی استفاده از تکنیک Full thickness flap with Intrernal mattress suture در حذف پاکت‌های متوسط تا عمق ناحیه ماگزیلا
| [XML] |

بررسی فراوانی نسبی ژنژویت و پریودنتیت در گروههای خونی چهارگانه در بالغین جوان مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی اصفهان در سالهای 75-76
| [XML] |

بررسی مقایسه اثرات مصرف سیستمیک تتراسیکلین و کواموکسی کلاو در بهبود شاخصهای پریودنتال در بیماران مبتلا به پریودنتیت بالغین
| [XML] |

تغییرات سفالومتریک بیماران متعاقب کاربرد دستگاه اکسپنشن Y شکل
| [XML] |

بررسی متغیرهای سفالومتری در شرایط Flexion و Extension سر (با اختلاف پنج درجه) نسبت به Natural head position
| [XML] |

Volume 12, Number 1 (2000-7)


تشخیص بیماریهای پریودنتال به کمک بررسی بیوشیمیایی مایع سالکولار لثه
| [XML] |

ارتودنسی لینگوال
| [XML] |

تحلیل لثه قسمت اول : تشخیص
| [XML] |

فیبروبلاست‌های پریودنشیوم و عوامل مؤثر در ناهمگنی، تکثیر و تحریک آنها
| [XML] |

بررسی اثر تداخلهای اکلوزالی بر سبب شناسی بروکسیزم
| [XML] |

بررسی ارتباط بین دنچر استوماتیت با گروههای خونی (ABO)
| [XML] |

بررسی فراوانی نسبی باکتری های گرم مثبت هوازی در آبسه های دندانی و تعیین حساسیت به آنتی بیوتیک‌ها در بیماران مراجعه کننده به درمانگاههای اصفهان در سال 1376
| [XML] |

بررسی سن جهش رشدی دوران بلوغ در دختران شهر اصفهان از طریق شاخصهای قد و وزن
| [XML] |

مقایسه میزان ریزنشت بین وارنیش های کوپولایت، کیمیا و بی.دی در حفرات cl v آمالگام (in vitro)
| [XML] |

Volume 11, Number 3 (2000-1)


آیا لزومی به ارائه واحدهای آموزش ایمپلنتولوژی در دوره دکتری عمومی دندانپزشکی وجود دارد؟
| [XML] |

کاربرد وسایل راهنما (Guide stents) در درمان با ایمپلنت‌های دندانی
| [XML] |

ارتباط بیماریهای پریودنتال با بیماریهای قلبی - عروقی
| [XML] |

بررسی ارتباط الگوی مصرف میان وعده با پوسیدگی دندان در دانش آموزان 12 ساله عادی و عقب مانده ذهنی شهر تهران
| [XML] |

بررسی حضور سه نوع میکروارگانیسم پریودنتوپاتوژن مؤثر در بیماران مبتلا به پریودنتیت بزرگسالان «ملایم تا متوسط»
| [XML] |

ارزیابی کلینیکی، بیومتریک و رادیوگرافیک کاربرد Biostite در درمان ضایعات عمودی پریودنتال در بیماران مبتلا به Adult periodontitis
| [XML] |

بررسی میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان از وضعیت بهداشت دهان و دندان در سال 76-77
| [XML] |

بررسی سن جهش رشدی دوران بلوغ در دختران شهر اصفهان از طریق شاخصهای قد و وزن
| [XML] |

بررسی و مقایسه تاثیر دو دهان شویه بتادین و کلرهگزیدین در پیشگیری از بیماریهای پریودنتال
| [XML] |

Volume 11, Number 1 (1999-7)


Volume 10, Number 3 (1998-12)


استفاده از جریانهای بیوالکتریک در ارتودنسی
| [XML] |

اصول کلی استفاده از حیوانات در تحقیقات پزشکی
| [XML] |

ارزیابی قدرت چسبندگی کامپوزیت به مینا با دو روش اچینگ
| [XML] |

بررسی اثر دهان شویه سیکلوسپورین (Neoral) در درمان لیکن پلان دهانی علامت دار
| [XML] |

بررسی کلینیکی آمالگام و کامپوزیت در حفرات Cl II مولرهای دوم شیری پایین از نظر cONTACT و دوام
| [XML] |

بررسی تنوع آناتومی کانال های ریشه دندان آسیای بزرگ دوم فک پایین در شهر اصفهان
| [XML] |

بررسی اثرات دستگاه P.E متحرک بر عرض قوس دندانی فک پایین
| [XML] |

بررسی ریزنشت لبه ای و بدنه ای چهار پانسمان موقت مورد استفاده در درمانهای اندودنتیکس
| [XML] |

Volume 10, Number 1 (1998-7)


کاربرد لیزر در ارتودنسی
| [XML] |

تغذیه با شیر مادر و تکامل دنتوفاشیال
| [XML] |

التهاب لثه با منشاء اجسام خارجی
| [XML] |

بررسی تغییرات برخی متغیرهای خطی سفالومتریک دانش آموزان تهرانی در دو گروه سنی 12 و 17 سال
| [XML] |

مروری بر پورفیری و بررسی شیوع آن در سالهای 1375-1358 در سه بیمارستان بزرگ تهران
| [XML] |

بررسی شیوع بی دندانی در جمعیت بالای 35 سال شهرستان همدان
| [XML] |

مطالعه موردی بررسی تاثیر هیپنوتیزم بر روی بهداشت دهان کودکان 8-9 ساله دبستان جمشید جم
| [XML] |

بررسی اثرات کاربرد Palatal Expansion بر انساج اطراف دندان
| [XML] |

Volume 9, Number 3 (1997-12)


اندازه گیری میزان فلوراید آبهای آشامیدنی شهر کرمان
| [XML] |

تحقیقی پیرامون شیوع پوسیدگی دندان اولین مولر دائمی در کودکان 6-9 ساله در شیراز
| [XML] |

بازسازی مدرن فکین با استفاده از جراحیهای ارتوگناتیک، ایمپلنت های دندانی و Membrane
| [XML] |

اهمیت نقش تشخیص در درمان
| [XML] |

بررسی میزان شیوع علائم دهانی در بیماران لوسمیک در دو بیمارستان تهران
| [XML] |

بررسی آماری بیماران بستری شده سالهای 70-75 با تشخیص میلوم مولتیپل در بیمارستان امام خمینی تهران
| [XML] |

تشخیص بیماران با اختلالات مفصل گیجگاهی فکی
| [XML] |

Volume 9, Number 1 (1997-7)


بررسی اثر اسانس نعناع در بهبود ضایعات آفتی دهان
| [XML] |

بررسی میزان ناهنجاریهای مادرزادی در اثر تابش اشعه ایکس
| [XML] |

میزان باکتریهای کاپنوفیل و بی هوازی جدا شده از نمونه بیماران مبتلا به پریودونتیت بالغین
| [XML] |

بررسی چهار ساله اثر سولفات فریک در پالپوتومی و ایتال دندانهای مولار شیری به صورت رادیوگرافیک و کلینیکی در تهران
| [XML] |

بررسی تاثیر آموزش بهداشت دهان و دندان بر رفتارهای بهداشتی دانش آموزان پسر مدارس راهنمایی شهرستان بافت 1376
| [XML] |

ترمیم حفره استخوانی تعبیه شده در استخوان پاریتال خرگوش به وسیله Hard Tissue Replacement به عنوان یک ماده پیوند استخوان مصنوعی با و بدون محافظت Gore-tex membrane
| [XML] |

فراوانی بیماریهای دهان و دندان در بین افراد سالم
| [XML] |

بررسی اثرات Rapid palatal Expansion بر عرض قوس فک پایین
| [XML] |

Volume 8, Number 3 (1996-12)


گزارش یک مورد سندرم فانکونی و درمان پروتزی آن
| [XML] |

گزارش یک مورد تراتومای حفره دهان در یک کودک 6 ساله
| [XML] |

کاربرد توام غشاء کلاژن و اینترپور 200 در درمان ضایعات فورکیشن درجه II مولرهای مندیبل
| [XML] |

رادیوگرافی در ایمپلنتولوژی دندانی
| [XML] |

بررسی میزان Anchorageloss در حرکت دندان کانین با روش sliding
| [XML] |

استفاده از ایمپلنتهای یک مرحله ای Bonefit برای جایگزینی تک دندان از دست رفته
| [XML] |

ارزیابی مقایسه دو روش مسواک زدن دندانها در مورد دانشجویان دندانپزشکی
| [XML] |

Volume 8, Number 2 (1996-8)


بررسی وسیله ای جدید برایTripoding کست
| [XML] |

سندرم کروزون یا کرانیوفاسیال دیس استوزیس و معرفی بیمار
| [XML] |

مروری بر نقش Seal خلفی و اشکال کام، در گیر پروتز کامل فک بالا
| [XML] |

شناخت و درمان بیماریهای پریودنتال بر اساس فرضیه اختصاصی بودن پلاک میکروبی
| [XML] |

اصول و ملاحظات بیومکانیک و اکلوژن در ایمپلنتهای استئواینتگریت (2)
| [XML] |

آنتی بادی ضد هسته (ANA) در 34 بیمار ایرانی مبتلا به لیکن پلان
| [XML] |

تغییرات مورفولوژیک جمجمه و نحوه رویش دندان در Osteopetrotic op/op Mouse
| [XML] |

تشخیص افتراقی استرین حیوانی Porphyromonas Gingivalis از استرین مشابه انسانی بر اساس تجزیه فسفولیپید دیواره سلولی باکتری با تکنیک طیف سنجی ملکولی (FAB-MS)
| [XML] |

بررسی شیوع روابط اکلوژنی مختلف در دانش آموزان پسر 13-11 ساله مدارس راهنمایی ناحیه 2 شهرستان کرج
| [XML] |

Volume 8, Number 1 (1996-5)


میازیس ساکت دندانی ناشی از Wohlfahrtia Magnifica
| [XML] |

بررسی ایمونوگلوبولینهای سرم (IgG, IgM, IgA) در 34 بیمار ایرانی مبتلا به لیکن پلان
| [XML] |

آمار و پوسیدگی دندان
| [XML] |

مقایسه سیمان جدید پاناویا با سایر سیمانهای دندانپزشکی و موارد استفاده آن
| [XML] |

بررسی توزیع تنش توسط روش فتوالاستیک
| [XML] |

بررسی اثر Irrigation کلرهگزیدین 2/0 درصد در جراحی بیماران مبتلا به پریودنتیت بالغین
| [XML] |

اصول بیومکانیک و اکلوژن در ایمپلنتهای استئواینتگریت (1)
| [XML] |

Volume 7, Number 3 (1995-11)


بررسی تاثیر تغذیه کودک از سینه مادر و شیشه شیر در اکلوژن (گروه سنی کودکان 7-6 ساله شهر اصفهان)
| [Abstract-FA] | [XML] |

تهیه سیستم کامپیوتری برای تشخیص ضایعات سفید رنگ کراتوتیک مخاط دهان و تعیین Validity آن
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر گلاس آینومر ، آمالگام و کامپوزیت در افزایش مقاومت مارجینال ریج ضعیف شده Unsupported
| [Abstract-FA] | [XML] |

جایگزینی تک دندانی با ایمپلنت دندانی، سیستم 1-FRIALIT
| [Abstract-FA] | [XML] |

کاربرد اتچمنت ها در پروتزهای پارسیل متحرک
| [Abstract-FA] | [XML] |

تشخیص هویت یا شناسایی افراد از روی دندانها و آثار آنها
| [Abstract-FA] | [XML] |

سندرم کلئیدوکرانیال دیس اوستئوزیس
| [Abstract-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 2 (1995-8)


کاربرد سیلانت ها از دیدگاه اپیدمیولوژی پوسیدگی دندانها
| [Abstract-FA] | [XML] |

یک مورد بریج با یک پایه ایمپلنت IMZ و یک پایه BONFIT
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی سفالومتریک تقارن در 22 نمونه با صورتهای به ظاهر متقارن
| [Abstract-FA] | [XML] |

ارتباطات، توسعه و آموزش
| [Abstract-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 1 (1995-5)


بررسی ایمونوگلوبولین های سرمی IgM ، IgA ، IgG و بررسی کمپلمان (C3,C4) در بیماری آفت
| [Abstract-FA] | [XML] |

تعیین سن اسکلتی به وسیله رادیوگرافی مچ دست و دست
| [Abstract-FA] | [XML] |

معرفی دو بیمار با دندانهای اضافی Supplemental بسیار نادر
| [Abstract-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 4 (1995-2)


اتصال لثه به ایمپلنت
| [Abstract-FA] | [XML] |

روشهای جراحی کیستهای فکین
| [Abstract-FA] | [XML] |

کاربرد لیزر در اندودانتیکس
| [Abstract-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 3 (1994-11)


بیانیه رسمی FDI در مورد ویروس عدم کفایت ایمنی انسان HIV و سندروم عدم کفایت ایمنی اکتسابی AIDS در ارتباط با دندانپزشکی
| [Abstract-FA] | [XML] |

مطالعه فراوانی پوسیدگی دندان و پریودنتیت در مبتلایان به DOWN SYNDROME
| [Abstract-FA] | [XML] |

پیش بینی، پیشگیری و درمان آسیب عصب آلوئلار تحتانی در هنگام کشیدن دندان عقل نهفته
| [Abstract-FA] | [XML] |

مطالعات تغییرات سفالومتریک بیماران CL III متعاقب استفاده از دستگاه چین کپ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رابطه هیپرتروفی آدنوئید و ناهنجاری تشریحی دندانها
| [Abstract-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 2 (1994-8)


بیانیه رسمی FDI در مورد ویروس عدم کفایت ایمنی انسان HIV و سندرم عدم کفایت ایمنی اکتسابی AIDS در ارتباط با دندانپزشکی
| [Abstract-FA] | [XML] |

رعایت اصول بهداشتی در درمانهای دندانپزشکی (قسمت دوم)
| [Abstract-FA] | [XML] |

تقسیم بندی و کاربرد کلینیکی گلاس آینومرها
| [Abstract-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 1 (1994-4)


رعایت اصول بهداشتی در درمانهای دندانپزشکی
| [Abstract-FA] | [XML] |

ایمونوپاتولوژی ضایعات پالپ و پری آپیکال
| [Abstract-FA] | [XML] |

پیش‌بینی وضعیت بیرون آمدن دندانهای عقل پایین و ضرورتهای کشیدن پروفیلاکتیک آن بر مبنای علائم رادیوگرافیک
| [Abstract-FA] | [XML] |

تفاوت بنیانی مفهوم اخلاق در اسلام و مکتب‌های دیگر و جایگاه اخلاق پزشکی
| [Abstract-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 2 (1991-7)


اثرات خمیر کلسیم هیدروکساید به عنوان داروی داخل کانالی در سیل آپیکالی
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی وضعیت دندان کودکان شش ساله شهرستان سقز
| [Abstract-FA] | [XML] |

دندانپزشکی سالمندان و تغذیه
| [Abstract-FA] | [XML] |

طبقه بندی جدید بیماریهای پریودنتال
| [Abstract-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 1 (1991-5)


پلاک دندانی
| [Abstract-FA] | [XML] |

دندانپزشکی سالمندان و تغذیه
| [Abstract-FA] | [XML] |

هموفیلی در دندانپزشکی
| [Abstract-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 4 (1991-1)


مروری بر ساختمان و نقش خمیر دندان در پلاک کنترل
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی فراوانی مال اکلوژن فلوئورزیس ضایعات پریودنت و پوسیدگی دندان در کودکان 11 و 12 ساله پابدانا و طغرالجرد
| [Abstract-FA] | [XML] |

میکروبیولوژی در اندودانتیک
| [Abstract-FA] | [XML] |

اشعه لیزر و کاربرد آن در دندانپژشکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 3 (1990-2)


پروتز کامل فک بالا در مقابل دندانهای طبیعی فک پایین
| [Abstract-FA] | [XML] |

نقش پروستا گلاندین‌ها در حرکات دندانی
| [Abstract-FA] | [XML] |

تظاهرات دهانی ایدز
| [Abstract-FA] | [XML] |

استفاده از گرانولهای هیدروکسیل آپاتایت در درمان ضایعات پیشرفته پریودنتال
| [Abstract-FA] | [XML] |

فیشور سیلانت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 2 (1989-10)


درای ساکت یا آلوئولار استئیت
| [Abstract-FA] | [XML] |

پری‌‌ کورونیت
| [Abstract-FA] | [XML] |

نقش دندان مولر سوم در ایجاد کرادینگ دیرهنگام فک پایین
| [Abstract-FA] | [XML] |

پریودنتیت جوانان
| [Abstract-FA] | [XML] |

داروهای مورد مصرف در اندودانتیکس
| [Abstract-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 1 (1989-1)


هیدروکسی اپاتیت ماده ای برای بازسازی ریج الوئولار
| [Abstract-FA] | [XML] |

روشهای مختلف پر نمودن کانال در اندودنتیکز
| [Abstract-FA] | [XML] |

نقطه نظرهای جدید در پروفیلاکسی از اندوکاردیت باکتریال ناشی از درمانهای دندانپزشکی
| [Abstract-FA] | [XML] |

اثرات هورمون تیروئید بر ساختمان دهان
| [Abstract-FA] | [XML] |

پوسیدگی دندان دانش آموزان مدارس کشور و اهمیت پیشگیری از آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

درمان پروگناتیسم مندیبول با چین کپ
| [Abstract-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 2 (1987-12)


بررسی فراوانی ژنژیویت در دانش آموزان 8-13 ساله دختر و ارتباط آن با چگونگی فراگیری عادت مسواک زدن در منطقه جنوب شرقی تهران
| [Abstract-FA] | [XML] |

کاندیدا انواع کاندیدوزیس در حفره دهان و روشهای تشخیص آنها
| [Abstract-FA] | [XML] |

پریودونتیت پیشرونده مخرب
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی کلینیکی اکلوژن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگرشی بر ارتباط عرض مزیودیستال دندان و قوس دندانی
| [Abstract-FA] | [XML] |

عوارض جراحی دندانهای نهفته (ضمن و پس از عمل)
| [Abstract-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 1 (1987-9)


اکلوژن تروماتیک
| [Abstract-FA] | [XML] |

عوامل مستعد کننده در ایجاد ضایعات فورکیشن
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی مواد و روشهای ترمیم سایشهای طوق دندان
| [Abstract-FA] | [XML] |

موارد و علت شکایت بیماران دارای پروتز دست تمام و نحوه درمان آن
| [Abstract-FA] | [XML] |

دوباره کاشتن دندانها
| [Abstract-FA] | [XML] |

مراحل ساخت و نکات تکنیکی در رستوریشنهای PFM
| [Abstract-FA] | [XML] |

شوانومای حفره دهان
| [Abstract-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 6 (1986-4)


زندگینامه شهید دکتر مصطفی شهیدزاده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ویژه نامه روز دندانپزشکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فلوراید
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اختلالات مفصل گیجگاهی فکی (2)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تشخیص و درمان عوارض همراه با بی‌حسی های موضعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

راز خلقت انسان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

حُبُ الدّنیا رأسُ کلّ خطیئه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مواد، وسایل و تجهیزات دندانپزشکی و تهیه و توزیع آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 5 (1985-11)


زندگینامه شهید محسن علامی نوده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

با ارکان جامعه اسلامی دندانپزشکی آشنا شویم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

از کتابخانه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مراحل کلینیکی ساخت یک واحد روکش ریختگی دندانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پوسیدگی دندان و التهاب پریودونشیوم در ارتباط با مولر سوم نهفته
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیشگیری و تعلیم بهداشت دهان و دندان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اختلالات مفصل گیجگاهی فکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آشنایی با آموزشکده بهداشت دهان و دندان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

در جستجوی سعادت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عظمت و شکوه علم از دیدگاه معصومین(ع)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدارس و بهداشت و پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 4 (1984-11)


زندگینامه شهید احمد هدایت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

از کتابخانه (از مجلات تکنسین های کارگاه دندانپزشکی )
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مکانیسم عمل هواکش ها (انتقال دهنده حرارت Cill vent ) در ریختگی های دندانپزشکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تکنیک جایگزینی دندانهای قدامی از دست رفته با استفاده از کامپوزیتها، سیستم اچینگ و اسکلت فلزی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی وضع کنونی مفاصل مصنوعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی پراکندگی سن و جنس گرانولوم پیوژنیک در حفره دهان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخلاق پزشکی (1)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگرشی اجمالی بر علم و سیر تحول آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عظمت و شکوه علم از دیدگاه قرآن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نامه سرگشاده جامعه اسلامی دندانپزشکی به حضور ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

از کجا آغاز کنیم؟
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 3 (1984-11)


زندگینامه پاسدار شهید دکتر بهرام شکری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سمینارها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

از کتابخانه ( از مجلات بهداشتکار)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اهرمها و حرکات فک پایین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آلژینات (آلژیناتها دسته ای از مواد قالب گیری الاستیک از گروه هیدروکلئیدهای غیر قابل برگشت می باشند.)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

حفاظت و بهداشت در مقابل اشعه ایکس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سخنان دکتر سروش در سمینار بازنگری برنامه های آموزشی کمیته دندانپزشکی ستاد انقلاب فرهنگی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دیدار جامعه اسلامی دندانپزشکی با دکتر ولایتی وزیر محترم امور خارجه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیام سردبیر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (1984-4)


اخبار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

از کتابخانه ( گزارش یک مورد شکستن سوزن تزریق)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گزارشی از روز دندانپزشکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

حاشیه ای بر سخنان امام پیرامون مسئله انتخابات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دیدار با برادر مهندس موسوی نخست وزیر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیام سردبیر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (1984-2)


اخبار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

از کتابخانه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مرامنامه جامعه اسلامی دندانپزشکی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

12 بهمن با آمدن امام فجری تابید
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دیدار با آیت اله منتظری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیام سردبیر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles