مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان- درباره نشریه
سیاست مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

سیاست مجله 

مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان از مقالات پژوهشی, مروری, گزارش مورد و گزارشهای تکنیکی در رشته‌های مختلف تخصصی دندانپزشکی و بهداشت دهان و دندان استقبال می‌نماید. در مقالات تحقیقی انواع مطالعات تحلیلی و توصیفی که در سطح کل کشور صورت گرفته باشد نیز مورد پذیرش قرار می‌گیرند. بدیهی است رعایت اصول متدولوژی تحقیق, در هر گروه از مطالعات تحقیقی و همچنین رعایت اصول اخلاق در پژوهش در مطالعات مختلف الزامی است. همچنین مطالعات مروری با توجه به اهمیت موضوع و گستردگی مطلب و نوع نگارش و کیفیت آن قابل پذیرش خواهد بود. این مجله از مقالات نویسندگان محترم اعم از دانشگاهی و غیر دانشگاهی و داخل یا خارج از کشور استقبال می نماید. مقالات مجله دندانپزشکی (جامعه اسلامی دندانپزشکان) در نمایه های CINAHL و EMRO) Index Medicus) و CAB International و SID و Chemical Abstract و Index Copernicus و EMCare(Elsevier)و  

ISC و Iran Medex و Magiran ایندکس می شود.

 اطلاعات لازم درخصوص نحوه نگارش مقالات در صفحه مربوطه قید گردیده است.

نشانی مطلب در وبگاه مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان:
http://jida.ir/find.php?item=1.39.15.fa
برگشت به اصل مطلب