مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان- اخبار نشریه
برگزیده شدن مجله در یازدهمین جشنواره رازی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان به عنوان مجله برگزیده در یازدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی انتخاب گردید.
نشانی مطلب در وبگاه مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان:
http://jida.ir/find.php?item=1.42.21.fa
برگشت به اصل مطلب